Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med tvist med oppdragsgiver, fratrukket egenandel.

Tvisten må ha tilknytning til sikredes oppdragsvirksomhet, slik at tvister om f. eks. bedriftens husleieforhold ikke blir dekket. Denne tilbys automatisk ved tegning av ansvarsforsikring om bedriften ikke melder fra at denne ikke er ønskelig.

 

Bestill her