Gjeldende forsikringsvilkår

Siden 1. januar 2014 har Tryg Forsikring vært vår forsikringsgiver. Ta kontakt med Arkitektbedriftene for vilkår som gjaldt frem til 31.12.2013.

Generelle vilkår, gjelder for alle forsikringer:

Genrelle vilkår

Ansvar:

Vilkår ansvar

Rettshjelp:

 Vilkår

Gruppeliv:

Hovedforsikring død

Produktvilkår

Uførekapital

Yrkesskade:

Yrkesskadeforsikring 

Frivillig Yrkesinvaliditet

Reise til og fra arbeid

Yrkesskade innehaver

Reise:

Reise produktvilkår

Reise Dekningsvilkår Tjenestereise

Reise Ulykke ved Tjenestereise

Reise Dekningsvilkår Fritidsreiser

Reise Ulykke ved Fritdisreiser

Næringsliv og verdisak:

Næringsliv vilkår

Maskiner, varer, løsøre vilkår

Avbruddsdekning vilkår

Utstyr - kasko vilkår

Verdigjenstandsregistreringsskjema må fylles ut før skade oppstår. Last ned her.

Ulykke:

Kollektiv Ulykke Produktvilkår

Fritidsulykke:

Fritidsulykke produktvilkår

Fritidsulykke Dekningsvilkår Arbeidsuførhet Ménerstatning Påførte utgifter

Fritisdulykke Dekningsvilkår Barnetillegg

Fritisulykke Dekningsvilkår Ektefelletillegg

 

Fritisdulykke vilkår Psykologisk Førstehjelp

Behandling/helse: 

Behandlingsforsikring Produktvilkår

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Grunndekning

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Fysikalske behandlinger

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - psykolog og krisehjelp

Sykelønn:

Sykelølnn vilkår 

Sykeavbrudd:

Sykeavbrudd produktvilkår

Sykeavbrudd Dekningsvilkår

 

 

Drone:

Alminnelig ansvarsforsikring vilkår

Drone vilkår for bruk av droner

Cyber:

Forutsetninger for cyberforsikring - Sikkerhetsforskrift

Cyberforsikring grunndekning

Rettslig ansvar etter data angrep

Driftstap etter dataangrep

Styreansvar:

Styre- og ledelsesansvarsforsikring - vilkår