Vår strategi 2020–2023

Arkitektbedriftene hovedmål i perioden 2020-2023 er profesjonelle, lønnsomme og faglig sterke medlemsbedrifter.

2 styringspyramide

 Arikitektbedriftenes hovedmål følges av to delmål:

  • 1: Differensiert, aktuelt og fremtidsrettet medlemstilbud
  • 2: Gode rammevilkår for en innovativ arkitektbransje

1. Differensiert, aktuelt og fremtidsrettet medlemstilbud

Hva vi mener med delmålet

Arkitektbedriftene skal tilby et helhetlig, men variert tilbud tilpasset ulike medlemsgruppenes behov. Tilbudet skal både være relevant for daglig drift akkurat nå, og på en robust, proaktiv og analytisk måte forholde seg til utvikling og endringer i næringen.


Bakgrunn
• Sviktende lønnsomhet og fallende priser
• Markedet er i endring og påvirker bedriftene
• Bedriftene må rustes for nye roller og oppgaver


Innsatsområder
• Internsystemer
• Verktøy- og statistikkutvikling
• Profesjonalisering, forretnings- og kompetanseutvikling
• Videreføre og utvikle ASV

Hvordan vi når målet
• Effektiv utvikling og drift av internsystemer og verktøy
• Tilby relevante kurs og seminarer
• Utvikle verktøykasse for synliggjøring av verdi og kompetanse
• Innhente og formidle kunnskap om nye forretningsmodeller

Oppfølging
• Årlig revisjon
• Knyttes til årlige fokusområder/prioriterte tema og aktiviteter i aktivitetslisten
• Følges opp i ledermøter og styremøter
• Aktivitetslisten følges opp månedlig i ledermøtet

2. Gode rammevilkår for en innovativ arkitektbransje

Hva vi mener med delmålet
Arkitektbedriftene skal overfor beslutningstakere og opinion arbeide for et marked og et regelverk som verdsetter god arkitektur, samt arkitekters kompetanse og innovative styrke. Foreningen skal tilrettelegge for balanserte kontrakter og formålstjenlig rolleforståelse.

Bakgrunn
• Arkitektens rolle er i endring og utfordres bl.a. av regelverk og andre i verdikjeden
• Lav utnyttelse av arkitektur som strategisk virkemiddel
• Behov for markedskartlegging, analyse og utsikter, og for påvirkning

Innsatsområder
• Markedsovervåkning
• Kontraktsstandarder
• Kommunisere verdien av arkitektur og arkitektkompetanse
• Prosjektprosesser og arkitektfunksjonen
• Kvalifikasjonskrav og byggkvalitet

Hvordan vi når målet
• Inspirere beslutningstakere til bedre bestillinger
• Synliggjøre arkitektkompetansens relevans for myndigheter, byggherrer, byggenæringen og samfunnet forøvrig
• Styrke fokus på arkitektkompetanse og arkitektbedriftens rammebetingelser

i regelverket
• Styrke arkitektens verdi for byggproduksjonen

Oppfølging
• Årlig revisjon
• Knyttes til årlige fokusområder/prioriterte tema og aktiviteter i aktivitetslisten
• Følges opp i ledermøter og styremøter
• Aktivitetslisten følges opp månedlig i ledermøtet

 Prioriterte temaer 2021
• Arkitektur på politisk dagsorden, stortingsvalget 2021
• Neste generasjon kontraktstandarder
• Ambassadørprogrammet og anvendelse av ASV
• Strategi for neste generasjon verktøy og interne systemer

  

    Last ned strategi dokument