Droneforsikring

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg for skade på person eller ting ved bruk av droner/RPAS i den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset.

Med droner menes RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) med vekt mindre enn 7,5 kg.
Forsikringen gjelder for skader som konstateres i forsikringstiden.
Forsikringssummen er SDR 750.000 per skadetilfelle og totalt per år.
Egenandel er kr 30.000

Forsikringen dekker blant annet ikke:

  • Skade/krav grunnet krenkelse av privatlivets fred
  • Skade oppstått under flyvning som overskrider de begrensninger som er nevnt i luftdyktighetsbeviset
  • Skade oppstått ved bruk av dronen utenfor det geografiske dekningsområdet, med mindre overskridelsen er forårsaket av force majeure
  • Skade som sikrede, piloten eller av en forsikrede har ansvaret for, har forvoldt ved forsett

 

Bestill her