Vedtekter for Arkitektbedriftene i Norge

Vedtatt på konstituerende årsmøte den 28. mai 2005, med endringer vedtatt på årsmøtene 3. juni 2015, 18. november 2021 og 1. juni 2023 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Arkitektbedriftene i Norge, organisasjonsnummer: 988 412 120
Foreningens kontorer er i Oslo og ledes av administrerende direktør.

§ 2 FORMÅL

Arkitektbedriftene i Norge sitt formål er å medvirke til å bedre medlemmenes kompetanse og konkurranseevne samt bidra til økt lønnsomhet.

Arkitektbedriftene i Norge skal skape best mulig forretningsvilkår for medlemmene ved å arbeide for bedre rammebetingelser; politisk, økonomisk og opp mot den enkelte oppdragsgiver og ved å synliggjøre arkitektbedriftenes bidrag til verdiskapningen i samfunnet.

Arkitektbedriftene i Norge skal ivareta fellesoppgaver som kan utføres bedre eller rimeligere enn medlemmene kan hver for seg.

§ 3 VIRKSOMHET

Arkitektbedriftene i Norge skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

Arkitektbedriftene i Norge skal drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

Foreningen skal tilby etterspurte tjenester innenfor arbeidsgiverstøtte, kontrakts-, kontraherings- og konkurranseforhold og annen teknisk, økonomisk og juridisk bistand, samt fellesfaglige utviklingsprosjekter som fremmer medlemmenes forretningsmessige virksomhet. Foreningen skal jobbe for å øke medlemmenes og beslutningstakeres kompetanse på innkjøpsprosess og gjennomføring av arkitektoppdrag. 

Foreningen skal bistå medlemmene i å oppnå kommersielle fordeler ved å tilrettelegge for nettverksbygging og skape arenaer for forretningsmessig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

Foreningen skal også gjøre felles markedsførings- og påvirkningstiltak, herunder ha kommunikasjon med og påvirke politiske, offentlige og private beslutningstakere, forestå eller delta i utredningsarbeid og høringsarbeid samt andre aktiviteter av betydning for arkitektbedriftenes virksomhet. 

Arkitektbedriftene i Norge skal overvåke og påvirke utviklingen på områder nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for medlemmenes virksomhet. 

Arkitektbedriftene i Norge skal i hovedsak drive tjenesteyting og salg utenfor medlemmenes primære kompetanseom­råder.

Foreningens tilbud kan også gjøres gjeldende for bedrifter som søker medlemskap etter nærmere bestemmelser, og for andre virksomheter som har interesse for det, etter beslutning av styret.

Arkitektbedriftene i Norge kan inngå tariffavtaler.

§ 4 MEDLEMSKAP

§ 4-1 Alminnelige krav til medlemskap

Kun arkitektbedrifter som oppfyller krav i henhold til disse vedtekter og krav som er fastsatt av årsmøte, kan være medlem i Arkitektbedriftene i Norge.  

Medlemmer skal: 

 1. ha faglig kvalifisert ledelse som er fast ansatt og har sitt daglige virke i arkitektforetaket,
 2. ha faglig kvalifisert ledelse av det enkelte oppdrag,
 3. ha ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende krav i bransjen,
 4. ha faglig og økonomisk selvstendighet som sikrer oppdragsgiver en uhildet rådgivning,
 5. utøve sin virksomhet i samsvar til Arkitektbedriftene i Norges krav til god forretningsskikk. 
 6. Være etablert med organisasjonsnummer i Norge

 

Medlemmer har ansvar for at også medarbeidere opptrer i samsvar med disse krav.

§ 4-2 Krav til faglig kvalifisert leder

Arkitekt som er og i minst 3 år har vært i ledende stilling i arkitektforetak eller i annen relevant virksomhet, enten som utøvende arkitekt eller som administrerende leder, anses som faglig kvalifisert leder.   

Faglig kvalifisert leder skal ha den akademiske grad som sivilarkitekt, eventuelt Master i Arkitektur, eller ha arkitektkompetanse tilsvarende kravene til medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Landskapsarkitekters Forening eller Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Forening. 

Et medlem kan ha flere faglig kvalifiserte ledere. Årsmøtet kan fastsette nærmere regler om krav til faglig kvalifisert leder.  

§ 4-3 Opplysningsplikt

Medlemmene plikter å gi foreningen de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av vedtektene og for foreningens formål og drift, derunder om registrering av faglig kvalifiserte ledere etter § 4-2.  

Opplysninger som blir innhentet under løfte om anonymitet, skal kun gjøres tilgjengelig for andre i anonymisert form. Styret har rett til å få oppgitt alle opplysninger som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt det.

§ 4-4 Logo

Medlemmer gis rett til å benytte Arkitektbedriftene i Norges logo etter styrets nærmere bestemmelse. Aspirantmedlemmer gis rett til å bruke aspirantlogo.

§ 4-5 Tariffavtaler

Medlemmer som er arbeidsgivere, kan tilslutte seg gjeldende tariffavtaler inngått av Arkitektbedriftene i Norge.  

§ 4-6 Aspirantmedlemskap

Arkitektbedrift som ikke oppfyller krav i § 4-2, men hvor bedriften for øvrig oppfyller kravene i § 4-1, kan oppnå «aspirantmedlemskap».

Aspirantmedlemskap gir rett til visse medlemsfordeler i foreningen, til å benytte foreningens aspirantlogo og til å tilslutte seg gjeldende tariffavtale, og forplikter medlemmet til å følge foreningens vedtekter og regler som ordinært medlem. Det gis ikke stemmerett på foreningens årsmøte.

Virksomheten må innen tre år fra opprettelse av aspirantmedlemskap oppfylle krav til ordinært medlemskap ellers opphører retten til aspirantmedlemskap.

Aspirantmedlem betaler redusert kontingent. 

§ 5 LOKALFORENINGER

Medlemskap i Arkitektbedriftene i Norge gir anledning til medlemskap i lokalforening med tilknytning til Arkitektbedriftene i Norge og vedtekter i samsvar med Arkitektbedriftene i Norges vedtekter. Lokalforeningene velger sitt virkeområde i samråd med Arkitektbedriftene i Norges styre, for å fremme interessene til Arkitektbedriftene i Norges medlemmer.   

Lokalforeningene skal føre protokoll for sin virksomhet, som uoppfordret og fortløpende sendes i kopi til Arkitektbedriftene i Norge. I nødvendig utstrekning skal lokalforeningene også på annen måte holde Arkitektbedriftene i Norge løpende orientert om sin virksomhet.   

Tilsvarende skal lokalforeningene bli orientert om planer og virksomhet i Arkitektbedriftene i Norge sentralt.   

Arkitektbedriftene i Norge hefter ikke for lokalforeningenes økonomiske disposisjoner og øvrige forpliktelser.     

§ 6 ÅRSMØTE

§ 6-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og kan treffe beslutning om ethvert foreningsanliggende. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni, og kan avholdes etter beslutning av et foregående årsmøte. Styret sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst 14 dager før årsmøtet.   

Årsmøtet ledes av valgt ordfører, og er beslutningsdyktig i de saker som står i innkallingen. Årsmøtet kan ikke, uten at det aksepteres av samtlige medlemmer (også av de som ikke er til stede), treffe beslutning om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.  

§ 6-2 Saker som skal behandles

Årsmøtet skal behandle:   

 • Konstituering. Aksjeloven § 5-12 (kap. 5, III) får anvendelse så langt det passer.
 • Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 • Godtgjøring av revisor
 • Grunnlag for fastsetting av neste års stemmefordeling og kontingent iht. budsjettet
 • Budsjett
 • Godtgjøring av tillitsvalgte
 • Valg
 • Øvrige saker nevnt i innkallingen

Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for styret 2 måneder før årsmøtet.   

Årsmøtet kan fastsette nærmere regler for styrets behandling av lønns- og tariffavtaler og andre viktige arbeidsgiverspørsmål, derunder om å utvide styret med representanter for arbeidsgivere og om regler om uravstemning.  

§ 6-3 Deltaker- og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett. Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent og ellers tilfredsstiller § 4. 

Aspirantmedlemmer har ikke stemmerett.

Intet medlem kan delta i avstemning om avtale med, eller ansvar for, seg selv, nærstående eller andre rettssubjekter hvor medlemmet har fremtredende økonomisk eller personlig særinteresse i saken.  

§ 6-4 Valg

En valgkomité på tre personer, valgt av det foregående årsmøtet, innstiller kandidater til styre og revisor.   

Neste års valgkomité innstilles av styret.   

Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører styret nødvendige tiltak.  

§ 6-5 Avstemning

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet anses det forslag som møtelederen gir sin tilslutning til for vedtatt. Ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning. For vedtak om å endre vedtektene eller anke over eksklusjon av medlemskap, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge, eller endring av § 16, 2. ledd, krever ¾ flertall av de avgitte stemmene, se § 16. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.   

Antall stemmer for hvert medlem beregnes etter antall innrapporterte årsverk og kontingent etter følgende formel og avrundet til nærmeste hele tall og minimum=1:   

B/A = Antall stemmer avrundet

der

A = Pris for 1 årsverk

B = Pris bedriften betaler for sine årsverk


Et medlem som er forhindret fra å delta, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved fullmektig.   

§ 6-6 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av to valgte representanter for deltakende medlemmer. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.  

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med 14 dagers varsel hvis det kreves av ­styret, minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 15 % av det totale stemmeantall. I ekstraordinære tilfeller som krever øyeblikkelig avgjørelse kan varselet reduseres til tre dager. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte avholdes i Oslo eller Ullensaker kommune, med mindre annet er fastsatt av forutgående årsmøte.    

§ 8 STYRET

§ 8-1 Styrets oppgaver

Foreningen ledes av et styre som har ansvar for den alminnelige forvaltning i samsvar med foreningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.  Styret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet, derunder: 

 1. planlegge foreningens aktiviteter og ha ansvar for gjennomføring av disse i samsvar med foreningens formål
 2. tilrettelegge og iverksette årsmøtets vedtak, derunder forvalte de fullmakter som årsmøtet og vedtekter gir;
 3. sørge for daglig ledelse og påse at foreningens ressurser blir forsvarlig forvaltet;
 4. påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.  


Styret ansetter administrerende direktør for foreningen, og fastsetter dennes betingelser, derunder eventuell ansettelse på åremål.  Styret kan også avvikle administrerende direktørs ansettelsesforhold. For styrets arbeid og saksbehandling gjelder aksjeloven kap. 6, II så langt det passer.  

§ 8-2 Styrets sammensetning

Styret består av seks medlemmer, hvorav en er styreleder og en nestleder. Det velges også minst tre varamedlemmer.   

§ 8-3 Valg og funksjonstid

Valg av styremedlemmer til styret foretas blant faglig kvalifiserte ledere iht. § 4-2. Ved siden av de som er kvalifiserte etter § 4-2, kan inntil to styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer velges blant andre personer.   

Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg og gjelder for to år om gangen. Et styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er utløpt, dersom det foreligger særlig grunn til det.  

§ 8-4 Andre regler

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/varamedlemmer er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som minst fire av de møtende har stemt for. Styret sammenkalles av lederen eller i dennes sted nestlederen. Om et styremedlem har forfall, innkalles varamedlem etter den rekkefølge de er valgt.  

Styret skal sammenkalles når et medlem eller administrerende direktør forlanger det.  

§ 8-5 Dispensasjon

Styret kan i enkelttilfelle dispensere fra vedtektene i spørsmål som ikke er av så prinsipiell eller vesentlig art at de må behandles av årsmøtet.

§ 8-6 Signatur

Foreningens signatur innehas av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.  

§ 8-7 Grupper, råd og utvalg

Styret kan oppnevne styreutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem til løpende oppfølging av styrets saker. Styret kan oppnevne øvrige råd og utvalg, og delegere oppgaver til disse gjennom utarbeiding av instruks.

§ 9 GODTGJØRING AV TILLITSVALGTE

Godtgjøring av tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.    

§ 10 KONTINGENT

Kontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis for ett år.   

Kontingenten beregnes på grunnlag av antall årsverk pr 31. desember foregående år. For nye medlemmer beregnes ut fra antall årsverk ved opptak. Medlem som tas opp i løpet av året, får beregnet sin betaling forholdsmessig.   

Det skal betales for innleid personell, med mindre disse inngår i andre medlemmers oppgitte bemanning. Avdelingskontor i Norge regnes som del av medlemmet. Ansatte med fast bopel i utlandet medregnes ikke.   

Konsern, som definert i selskapsloven og aksjeloven, kan delta og betale til Arkitektbedriftene i Norge på konsernbasis.   

Ved forsinket betaling skal medlemmet betale forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved varslinger beregnes normale purregebyr. Dersom kontingent og påløpte renter ikke betales etter 2. gangs purring, utgjør dette grunnlag for eksklusjon.    

Aspirantmedlemmer betaler redusert kontingent.

§ 11 BETALING FOR SPESIELLE TJENESTER

Arkitektbedriftene i Norge, eller den styret har delegert oppgaven til, kan fastsette priser og betalingsvilkår for spesielle tjenester overfor et medlem.

§ 12 EIERSKAP I SELSKAPER

Arkitektbedriftene i Norge kan helt eller delvis eie selskap knyttet til utøvelse av virksomheten, jf. § 3.    

§ 13 UTMELDING

Et medlem som ønsker å melde seg ut av Arkitektbedriftene i Norge, må melde dette skriftlig til administrasjon før 1. september for å unngå forpliktelser for påfølgende år. Medlemskap opphører 31.12 i utmeldingsåret.    

§ 14 OVERTREDELSE AV VEDTEKTENE

§ 14-1 Generelle regler

Dersom et medlem ikke innfrir vedtektenes krav til medlemskap jf. § 4, eller ikke innen rimelig frist betaler fastsatt kontingent, jf. §10, er dette grunnlag for advarsel og dekning av eventuelt gebyr knyttet til behandling av saken. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen fastsatt i advarselen, eller forholdene ikke kan rettes, kan styret vedta å ekskludere medlemmet. Slikt vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet. Styret kan bestemme at en avgjørelse om eksklusjon, og eventuelt begrunnelsen, skal gjøres kjent for andre enn dem det gjelder. For eksklusjon grunnet medlemmets opptreden gjelder egne regler, jf. §14-2.

Ved eksklusjon plikter den ekskluderte å betale kontingent til Arkitektbedriftene i Norge til og med det året hvor eksklusjonen trådte i kraft. Det finner ikke sted reduksjon i kontingenten som følge av at medlemskapet ikke er i kraft hele året.  

§ 14-2 Eksklusjon på grunn av opptreden

Administrerende direktør har fullmakt til å innstille til å ekskludere et medlem dersom det foreligger alvorlig overtredelse av Arkitektbedriftene i Norges krav til god forretningsskikk. Innstillingen til vedtak stiles til styret som saksbehandler og vedtar eksklusjon. Slik beslutning krever enstemmighet. Styrets vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.  

§ 14-3 Saksbehandlingsregler

Når det mottas en klage til behandling, skal det medlem det gjelder straks gis en begrunnet skriftlig underretning, derunder om grunnlaget for klagen. Medlemmet skal gis tilstrekkelig tid til å uttale seg. Klager og medlemmet skal motta kopi av korrespondanse og i nødvendig utstrekning gis anledning til å uttale seg.   

Når administrerende direktør finner saken tilstrekkelig opplyst, derunder dersom en part ikke besvarer henvendelser, innstiller administrerende direktør til vedtak i saken. Styret saksbehandler og fatter vedtak, hvoretter medlem og klager skal underrettes skriftlig om vedtaket. De skal samtidig underrettes om adgangen til å anke styrets vedtak inn for årsmøtet.    

Et vedtak i styret om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet. Slik skriftlig og begrunnet anke må være sendt foreningen v/ administrerende direktør innen 30 dager fra underretningen om vedtaket ble sendt fra styret. Styret plikter å underrette den innklagede om behandlingen av anken.     

 

 • 15 FORMUESFORVALTNING - REGNSKAP OG REVISJON

Økonomiske midler for Arkitektbedriftene i Norge forvaltes av administrasjonen under styrets kontroll i henhold til vedtak i hovedstyret eller på årsmøtet.   

Det skal føres regnskaper i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk. Styrets forslag til årsoppgjør skal foreligge innen 1. mai året etter regnskapsåret.   

Arkitektbedriftene i Norge skal ha statsautorisert eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

§ 16 OPPLØSNING AV ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE

Oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge kan foreslås av styret eller minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 10 % av det totale stemmeantall.   

Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet, jf. § 6-5. For at oppløsning skal bli endelig, skal dette vedtak behandles på et ekstraordinært årsmøte minst tre måneder etter at det er fattet.   

Er Arkitektbedriftene i Norge besluttet oppløst, velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som hovedstyret og administrasjonen har ved ordinær drift. Årsmøtet skal også velge en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler.   

Oppsparte midler kan benyttes til å etablere ny organisasjon for medlemmene av Arkitektbedriftene i Norge, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om oppløsning.

Utskrift (pdf) av vedtekter vedtatt på årsmøtet 01.06.2023