Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Mandag 10. februar falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312) og boligkjøpere i Trondheim får nå erstatning på 12,2 millioner. Dommen innebærer en avklaring, men også en klar skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt.

Erstatningsansvar overfor boligkjøpere etter plan- og bygningsloven har tidligere bare blitt pålagt aktører som uttrykkelig har gått god for kvaliteten av et bygg som senere har vist seg å ha feil og mangler. Nå har Høyesterett utvidet dette ansvaret til også å omfatte ansvarlig søker, en aktør som opptrer som utbyggers kontaktpunkt med kommunen, men som ikke selv innestår for byggets tilstand.

Høyesterett bygger ansvaret på en streng plikt for ansvarlig søker til å sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar senest i søknad til kommunen om igangsettingstillatelse. Dette gjelder selv om riktig informasjon om ansvarsdekning fremgår av gjennomføringsplanen som legges ved søknaden, og uavhengig av om kommunen oppfyller sin egen plikt til å påse at alle områder er ansvarsbelagt. Etter plan- og bygningsloven er det tiltakshaver som har ansvar for å inngå avtaler med ansvarlige foretak, og som skal sitte med restansvaret dersom det er områder som ikke er dekket med ansvar. Dette var ikke til hinder for at ansvarlig søker ble holdt ansvarlig.

Høyesterett presiserer at ansvarlig søker ikke er ansvarlig for innholdet i, og utføringen av, de andre aktørenes oppgaver i et byggeprosjekt. Samtidig innebærer dommen at ansvarlig søker likevel kan bli erstatningsansvarlig for feil disse gjør, dersom feilene hadde vært unngått hvis ansvarlig søker hadde sørget for komplett ansvarsbelegging.

Arkitektbedriftene i Norge har sympati med boligkjøperne og den uheldige situasjonen de er kommet opp i, og vi kan se ønsket om å gripe etter en mulig forsikringsutbetaling, men vi har hele tiden ment at det i denne saken var viktig for våre medlemmer å få en rettslig avklaring på de prinsipielle spørsmålene som saken reiste.

Utfallet gir grunn til å tro at mange foretak vil revurdere oppdrag som ansvarlig søker når de ser hvilken risiko det nå kan føre med seg. Økt ansvar vil få betydning både for tidsbruk og pris på oppdrag som ansvarlig søker.

Ansvarlig søker risikerer etter dette en hverdag hvor man i boligprosjekter må forholde seg til mangelskrav fra boligkjøpere som har gitt opp å gå på selger eller der selger er gått konkurs, og dermed bruke mer tid på å tviste. Dette medfører at ansvarlig søker må være særlig varsom med å påta seg slike oppgaver der de andre aktørene i prosjektet har usikker økonomisk stilling. I tillegg må ansvarlig søker fortløpende vurdere om man skal frasi seg ansvaret dersom tiltakshaver ikke sørger for å inngå avtaler med ansvarlige foretak på alle nødvendige områder.

- Vi antar at utfallet av dommen også vil føre til økt press på forsikringsordninger og høyere forsikringspremier for rådgivere i byggebransjen. Dette vil igjen øke byggekostnadene, hvilket det til sist er boligkjøperne som må betale for, påpeker juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene, Anette Søby Bakker.

To be continued...

Arkitektbedriftene vil i løpet av relativt kort tid også komme med en utyping av konsekvensene dette får for våre medlemmer.

 

Les mer hos Rett24.no >>

Les mer hos Teknisk Ukeblad >>

Relaterte saker


Mest leste saker