Ny veileder om universell utforming av uteområder

Universell Utforming AS har med støtte fra Bufdir utarbeidet en veileder hvor målsettingen har vært å tydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift stiller krav til utforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevante håndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypende innhold.

Veilederen gir en forenklet framstilling av relevant innhold i byggteknisk forskrift. Den er ment som et supplement til gjeldende lovverk, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell, men den er ikke uttømmende og den erstatter ikke andre publikasjoner.

Veilederens målgruppe er alle som ønsker en oversikt over hvilke krav i byggteknisk forskrift som kan gjelde for ulike type uteområder. Dette kan være byggherrer, entreprenører, planleggere i ulike virksomheter, kommunalt ansatte og andre som er involvert i utforming av uterom.

Detaljeringsnivået i veilederen er ikke tilstrekkelig til at den kan legges til grunn ved saksbehandling eller prosjektering.

Last ned veilederen her >>

Relaterte saker


Mest leste saker