Nytt kontraktstillegg for BIM-leveranser

De fleste bransjekontraktene fra Standard Norge er utarbeidet før bruk av BIM gjorde seg særlig gjeldende. RIF og Arkitektbedriftene har frem til nå i høst deltatt i et arbeid i regi av Standard Norge hvor målet har vært å beskrive praktiske utfordringer med digital samhandling som kan tenkes å ha konsekvenser for kontraktene.

Dette arbeidet vil ligge til grunn for videre revisjon av bransjekontraktene til Standard Norge, men det må antas at det vil ta tid før revisjonsarbeidet er gjennomført. 

RIF og Arkitektbedriftene mottar jevnlig spørsmål rundt BIM knyttet til bl.a. hvilke formater som må leveres, prosjektrettigheter, ansvar og lagring.

Med dette som bakgrunn har RIF og Arkitektbedriftene i fellesskap laget et kontraktstillegg for BIM-leveranser som er fritt tilgjengelig. Forutsigbarhet rundt forhold som omhandler BIM vil bidra til å unngå uklarhet og evt. uenighet underveis og i etterkant av prosjektet.

Kontraktstillegget består av 2 deler:

  • En Del 1 som skal fylles ut. Dette omfatter informasjon om den digitale leveransen som format, formål, prosjekteringsverktøy, verktøy for kommunikasjon mv.
  • En Del 2 som er generelle bestemmelser. Dette omfatter regulering av prosjektrettigheter, rang, formål, ansvar og lagring/oppbevaring.

Medlemsbedrifter hos RIF og Arkitektbedriftene har også tilgang til en veileder om utfylling og bruk av kontraktstillegget. Veilederen ligger på medlemssidene til RIF og Arkitektbedriftene.

Kontraktstillegget er primært tenkt brukt i små og mellomstore oppdrag hvor rådgiver og arkitekt foreslår innholdet i kontrakten. I oppdrag for offentlige bestillere og i konkurranser etter reglene om offentlige anskaffelser, vil bestiller normalt være den som har regulert BIM-leveransen og kontraktsvilkår knyttet til dette i konkurransegrunnlaget.

RIF og AiN vil oppdatere og revidere dokumentene ved behov.

Last ned dokumentet her (Word) >>