Bekreftede endringer i regelverket

I slutten av mai fremla regjeringen forslag til støttepakke 3 etter nedstengningen av Norge. Flere av endringene som der ble foreslått er nå vedtatt.

Lønnsplikt under permittering

I mars ble perioden med lønnsplikt ved permitteringer redusert fra 15 til to dager, og inntektstapet til arbeidstakerne for de påfølgende dagene ble erstattet av 18 dagers full lønnskompensasjon fra NAV oppad avgrenset til 6G.

Regjeringen har nå vedtatt en endring i regelverket ved at de for nye permitteringstilfeller fra og med 1. september 2020 øker antall dager med lønnsplikt fra to til ti dager. Videre oppheves forskriften som gir arbeidstakere krav på 18 dagers lønnskompensasjon 31. august. Dette medfører at for permitteringer som iverksettes fra 1. september må arbeidsgiver betale full lønn i ti dager, og deretter vil arbeidstaker ha krav på dagpenger fra NAV. Regelen som ga arbeidsgiver to lønnspliktsdager var en midlertidig bestemmelse i permitteringslønnsloven som blir opphevet fra 1. september. Det er § 3 i permitteringslønnsloven som 1. september endrer antall lønnspliktsdager fra 15 til ti. Det innebærer at dersom dette ikke igjen endres vil dette være kravet til lønnspliktdager også til neste år og fremover.

Arkitektbedriftene har ikke sett at det har blitt gjort endringer i forskriften som midlertidig opphevet ventedagene mellom lønnspliktsdagene og arbeidstakers krav på dagpenger, slik at vi legger til grunn at denne ordningen vil bli gjeldende ut 2020.  Det samme gjelder for den forhøyede dagpengesatsen som ble innført, slik at arbeidstakerne fortsatt vil komme bedre ut enn hva de hadde gjort med ordningen som gjaldt før koronaepidemien.

Utvidet permitteringstid

Arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av total mulig permitteringsperiode på 26 uker, får forlenget denne perioden frem til og med 31. oktober 2020. 

Lønnsstøtte til permitterte ansatte

Regjeringen har nå vedtatt en støtteordning for bedrifter som velger å ta ansatte tilbake fra permittering. Tiltaket innebærer at arbeidsgivere kan søke om tilskudd for å dekke deler av lønnen til de ansatte som blir tatt tilbake i arbeid i juli og august. Tiltaket gjelder kun for juli og august, og man kan velge å søke støtte for begge månedene, eller bare for august. 

For å kvalifisere for tilskuddet så er det noen krav som må være oppfylt. For det første må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert før 28. mai 2020, og den ansatte må tas tilbake i samme stillingsprosent som hen hadde før vedkommende ble tatt ut i permittering. Hvis de hadde en deltidsstilling tidligere, så kan de komme tilbake til en stilling med høyere stillingsprosent, men den kan ikke være mindre. 

Videre må den ansatte ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd om, og bedriften kan ikke permittere disse på nytt eller si de opp før tidligst 1. oktober 2020. For å kunne få støtten må man ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og virksomheten kan ikke være under konkursbehandling. 

For de virksomhetene som har hatt et omsetningsfall på 30 % eller mer, så gis det et tilskudd på 15000 kroner pr måned pr fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. For virksomheter med et omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent, så vil tilskuddet utregnes etter en fastlagt beregningsnøkkel der tilskuddet pr måned pr fulltidsansatt blir summen av 75000kr multiplisert med prosentvis omsetningsfall fratrukket 10 prosentenheter. Eksempelvis vil du, dersom du hadde et omsetningsfall på 26 % beregne tilskuddet slik: 75000x( (26-10)/100 )= 12000 kroner.
For ansatte som var deltidsansatte før de ble permittert, eller for ansatte som har vært delvis permittert, så vil tilskuddet blir forholdsmessig redusert etter stillingsprosent før permitteringen og permitteringsprosenten. Det betyr at tilskuddet på 15000 kroner vil reduseres til 7500 dersom den permitterte som tas tilbake i jobb var 50 % permittert. Hvis en ansatt var permittert fra en 80 % stilling vil man motta 80 % av tilskuddet. 

Det er omsetningssvikten i de månedene man søker støtte for som ligger til grunn for beregningen, hvor omsetningsfallet beregnes ut fra omsetning i tilsvarende måneder i fjor. Hvis du søker om støtte for juli og august må du altså ha hatt en omsetningssvikt på minst 10 % i disse månedene sammenlignet med juli og august i 2019. For å benytte mest mulig oppdatert informasjon i beregningen av omsetningsfallet, vil omsetningsnivået i samme måned i fjor bli justert
for veksten i omsetningen fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020, med begrensninger både for hvor høy og hvor lav denne «justeringsfaktoren» kan være. Beregningen vil bli tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet. Omsetningen fra januar og februar kan brukes dersom du ikke hadde omsetning i juli og august i fjor. 

Nærmere regler om beregning av tilskuddet og om kravene for å motta støtte vil komme i egen forskrift. Denne er ikke tilgjengelig enda. 

Støtten ytes både vil virksomheter med ansatte og til enkeltpersonforetak. 

Du kan lese loven her. For mer utfyllende informasjon kan du lese forarbeidene her

Kompensasjonsordningen for bedrifter

Kompensasjonsordningen for bedrifter har blitt utvidet ved at perioden er forlenget slik at man nå også kan søke om støtte for juni, julig og august. Det har også blitt vedtatt å utsette søknadsfristen for å søke om støtte etter kompensasjonsordningen for mars, april og mai. Den nye fristen er nå 31. juli. Størrelsen på tilskuddet som gis vil gradvis reduseres gjennom de tre siste månedene. Les mer om kompensasjonsordningen her

En ytterligere utvidelse av kompensasjonsordningen ble foreslått, men dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

Omsorgspenger

Forslaget om å nullstille kvoten for omsorgspenger ser ikke ut til å være behandlet enda. Arkitektbedriftene vil komme med informasjon dersom det skjer en endring. 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker