Vellykket revisjon av MAKS mot ISO 9001 og 14001

Har du fått spørsmål om kontorets kvalitetssystem oppfyller ISO-standardene? Bruker du MAKS har du tilgang til de rutinene som er nødvendige for å oppfylle kravene til et ISO-system for både kvalitets- og miljøledelse.

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i Plan- og bygningsloven og §10 i saksforskriften (SAK).  MAKS med kvalitetsplanen er bygget opp for å tilfredstille kravene i lovverket.  Over 70% av våre medlemmer abonnerer på MAKS,  i tillegg kommer noen ikke-medlemmer. MAKS er derfor å regne som en standard for kvalitetssikring i arkitektbransjen.

I offentlige anskaffelser etterspørres det oftere kvalitets- og miljøledelsessystem som tilfredsstiller ISO 9001 og 14001 eller tilsvarende. MAKS er derfor også bygget opp for å tilfredstille de kravene ISO-standardene setter til kvalitets- og miljøledelse. Mange av disse er sammenfallende med kravene som stilles i SAK. I oversikten over MAKS-rutinene finnes det egne kolonner som viser samsvar mellom MAKS og både SAK og ISO. 

 Henvendelse Difi vedr. ISO-krav til prosjekterende.pdf - Adobe Acrobat Pro DCHenvendelse Difi vedr. ISO-krav til prosjekterende.pdf - Adobe Acrobat Pro DCHenvendelse Difi vedr. ISO-krav til prosjekterende.pdf - Adobe Acrobat Pro DCHenvendelse Difi vedr. ISO-krav til prosjekterende.pdf - Adobe Acrobat Pro DCHenvendelse Difi vedr. ISO-krav til prosjekterende.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Veritech har i 2018 foretatt en 3. tredjeparts revisjon av MAKS mot ISO-standardene 9001 og 14001.  Revisjonen fant at MAKS, supplert av Bedriftshåndboken og Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse, er i samsvar med de kravene ISO stiller til kvalitets- og miljøledelssesytemer. 

Veritech sier dette i sin revisjonsrapport: 

- Det vurderes til at MAKS10 er et meget godt system og virkemiddel for å etablere et ledelsessystem for kvalitet som skal være i samsvar med NS-EN ISO 9001:2015.

- Det vurderes til at MAKS10 er et meget godt system og virkemiddel for å etablere et ledelsessystem for miljø som skal være i samsvar med NS-EN ISO 14001:2015.

I forbindelse med revisjonen er MAKS supplert med rutiner for ledelsens gjennomgang av systemet, og for å hensynta risiko og muligheter. Disse finnes i rutinelisten i MAKS. De nye rutinene er: 

10-013 Ledelsens gjennomgåelse ISO 9001

10-014 Ledelsens gjennomgåelse ISO 14001

10-015 Risikomatrise interesseparter krav og muligheter (gjelder for både 9001 og 14001)

MAKS inneholder nå rutiner som dekker alle punkter i ISO 9001 og 14001. Et bedriftsinternt system som er bygget på MAKS kan derfor sies å være tilsvarende disse ISO-standardenne, dersom alle aktuelle rutiner er tilpasset eget kontor og kontorets prosjekter. Arkitektbedriftene attesterer at et kontor har MAKS-abonnement. Ønsker bedriften å være ISO-sertifisert er dette en egen prosess som må utføres av et godkjent revisjonsfirma. Foreløpig er dette lite utbredt blant arkitektkontorer i Norge og skal heller ikke være nødvendig. Dersom kontoret har oppdrag i utlandet vil det være mer aktuelt.

ISO står for International Organization for Standardization. Organisasjonen utvikler og publiserer internasjonale standarde innenfor en rekke områder. De mest brukte er utgitt på norsk av Standard Norge, og har den fulle betegnelsen NS-EN ISO.

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker