Nye bestemmelser i Arbeidsmiljøloven – må leses av daglig ledere

Nye krav til arbeidsavtaler som inngås fra 1. juli 

Fra 1.7.2024 trer nye bestemmelser i Arbeidsmiljøloven i kraft. Endringene utvider bl.a. kravene til hvilken informasjon arbeidsavtalen må inneholde, innfører rett til skriftlig svar fra arbeidsgiver hvis det bes om tryggere arbeidsvilkår, og styrker reglene om prøvetid. Det er særlig kravet til informasjon i arbeidsavtalene som er av betydning. Alle arbeidsavtaler som inngås etter 1.7.2024 må oppfylle nye krav til informasjon. Følg lenken for full oversikt over krav til informasjon i arbeidsavtalen: Minside - Arkitektbedriftene i Norge.

 

Oppdatering av mal for arbeidsavtaler som inngås etter 1.7.2024

Det er viktig at alle bedrifter oppdaterer sine arbeidsavtalemaler slik at de er klare for nye arbeidsforhold. Skriftlig arbeidsavtale skal etter de nye reglene foreligge senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte.

Arkitektbedriftene har laget oppdatert mal som ligger her: Minside - Arkitektbedriftene i Norge.

De nye kravene medfører at det er mye mer informasjon som nå må inn i arbeidsavtalen enn det som tidligere krevdes. Gjerne informasjon som har ligget andre steder, som i arbeidsreglement eller personalhåndbok. Det kan kanskje virke veldig omstendelig, men informative avtaler vil også kunne minimere risikoen for tvister.

 

Oppdatering av arbeidsavtalen i eksisterende arbeidsforhold

Arbeidstakere som allerede er ansatt før 1.7.2024, kan også kreve oppdatering av sine arbeidsavtaler i tråd med de nye reglene. Mao. at den skriftlige arbeidsavtalen suppleres i tråd med endringene i arbeidsmiljøloven §§ 14-6 første ledd og 14-7 første og andre ledd. Slik anmodning skal etterkommes tidligst mulig og senest to måneder etter at den er mottatt.

Arkitektbedriftene anbefaler at det inngås ny avtale i tråd med ny mal, slik at alle ansatte har mest mulig likelydende avtaler. Ved oppdatering av allerede inngåtte arbeidsavtaler bør arbeidsgiver bør passe på at det ikke ubevisst gis eller fjernes rettigheter i den nye arbeidsavtalen. Dersom endringene er av materiell betydning for arbeidstakeren, kan endringen kreve samtykke fra arbeidstaker.

Arbeidsgiver bør også være påpasselig med hvilke formuleringer som benyttes, slik at styringsretten er i behold dersom noe senere ønskes endret. Endringene er ikke ment å skulle innskrenke styringsretten og med de formuleringene vi har lagt inn skal styringsretten være i behold.

For spørsmål rundt de nye reglene send mail til juridisk@arkitektbedriftene.no

 

Ønsker du mer informasjon?

Hør hva vår samarbeidspartner Ræder Bing sier om de nye kravene til arbeidsavtaler i sin podcast (16 min.): https://raederbing.no/podcast/arbeidsavtaler---er-du-forberedt-til-1.-juli/

Endringsloven kan leses her: Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) - Lovdata

De som ønsker å fordype seg ytterligere kan også lese forarbeidene på regjeringen sin side:

Prop. 130 L (2022–2023) - regjeringen.no.

Relaterte saker


Mest leste saker