MAKS blir enklere

MAKS i ny oppdatert utgave.

I januar 2022 kommer en oppdatert og forenklet kvalitetsplan i MAKS. Den nye kvalitetsplanen vil ha et tydeligere skille mellom prosjektstyring og byggesak og prosjektering.

Videre er fasene i byggesaken slått sammen til de tre milepeler rammetillatelse, igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Innholdet, skjemaer og hjelpemidlene i alle oppgavene er gjennomgått, og det er også gjort en del grafiske endringer som skal gjøre kvalitetsplanen enklere å holde oversikt over, og jobbe med.

Den nye kvalitetsplanen er utviklet av Arkitektbedriftene i samarbeid med MAKS-utvalget og pilot-kontorer.  I MAKS utvalget sitter Bibbi Irminger Thomassen, Kikkan Landstad, Ingrid Langsrud, Johan Korff, Terje Gundersen, Truels E. Wissneth sammen med Janeche Bull Borander og Christian Hofmeier fra Arkitektbedriftene.

Pilotbrukere har vært Studio Gorilla, Arkitektkontoret Kvadrat , Link Arkitektur, Kikkan Landstad Sivilarkitekt, Ratio Arkitekter AS, Momentum Arkitekter, Skaara Arkitekter, MAD Arkitekter, Brandsberg-Dahls Arkitekter as, SPIR arkitekter og Enerhaugen Arkitektkontor AS.

Mulighetene i MAKS med tanke på funksjon og grafisk uttrykk er i noen grad begrenset av den tekniske plattformen. Parallelt pågår det derfor en større oppgradering av den tekniske plattformen. Når denne er på plass vil det gi oss større muligheter for utvikling, også når det gjelder funksjonalitet og grafisk uttrykk.

Prosjektstyring

Den tidligere versjonen av kvalitetsplanene fordelte administrative oppgaver over hele byggesaksforløpet.  I praksis er det ikke alltid samsvar mellom disse og saksgangen i byggesaken. Vi har derfor valgt å skille de oppgavene som ikke direkte følger av saksforskriften (tidligere Oppgaver utenom PBL) fra de ansvarsbelagte rollene for SØK, PRO og KTR i byggesaksprosessen.

Den blå rollen Oppgaver utenom PBL har fått nytt navn – Prosjektstyring. Inndelingen tilsvarer nå i større grad inndelingen i arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) og NS 3418 Norsk Standard for konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag med ytelsesbeskrivelser.

Byggesak og prosjektering

I dette kapittelet ligger alle oppgaver fra SAK10 §12 for rollene ansvarlig prosjekterende, ansvarlig søker og ansvarlig kontrollerende. Det er disse oppgavene som skal dokumenteres ifølge SAK10 §10-1, og som det føres tilsyn med. Alle skjemaer og hjelpemidler som f.eks. 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag med kravene fra Byggteknisk forskrift (TEK17), er knyttet til de relevante oppgavene på samme måte som før.

MAKS fremover

I 2022 kommer vi til å fortsette arbeidet med forbedringer i MAKS. I tillegg til tekniske oppdateringer, vil hovedfokuset være nye digitale sjekklister. Disse vil knyttes tettere mot myndighetskravlisten og gi brukerne muligheten til å generere egne sjekklister etter eget behov og tilpasset prosjektet.

Hva er MAKS?

MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) er en modell for et prosessorientert kvalitets- og miljøledelsessystem, spesielt tilpasset arkitektkontorer. MAKS er utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge. Vår ambisjon er å levere det foretrukne kvalitetsverktøyet for arkitekter. Vi skal ligge i forkant av utviklingen og har fokus på digitalisering, gjenbruk av data og nye arbeidsformer. Faglig innhold og funksjoner blir ivaretatt av arkitekter og jurister i Arkitektbedriftene i samarbeid med medlemskontorene, og de tekniske løsningene utvikles internt. 

80 prosent av våre medlemskontorer bruker kvalitetssikringsverktøyet MAKS, og det ligger betydelige ressursbesparelser i å bruke MAKS fremfor å skulle utvikle og vedlikeholde et eget system. I offentlige anskaffelser etterspørres ofte om arkitekten har et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO 9001 eller tilsvarende, og dette kravet kan ivaretas med MAKS. Stadig flere ser også fordelen av synergieffekten med vår digital søknadsløsning MAKS-søk som er en inkludert del av MAKS- abonnementet.

 

Relaterte saker


Mest leste saker