Kartlegging av konkurransekostnader i utvalgte plan- og designkonkurranser om prosjektoppdrag i byggenæringen

Honorar i plan- og designkonkurranser dekker bare 25 prosent av de faktiske produksjonskostnadene. Arkitektene og de rådgivende ingeniørene er i utgangspunktet positive til konkurranseformen, men reagerer på at de i for stor grad blir bedt om å utarbeide innovative miljø- og klimaløsninger og arkitektoniske konsepter tilnærmet gratis for å kunne delta i konkurranser for det offentlige.

En ny undersøkelse på oppdrag fra Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Arkitektenes Fagforbund (Afag), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Bygg 21, har for første gang i Norge kartlagt konkurransekostnader i offentlige og private plan- og designkonkurranser.

Les rapporten her (pdf)>>

Plan- og designkonkurranser er en anskaffelsesform der oppdragsgiver gjennom en konkurranse inviterer konkurransedeltagere til å levere et planleggings- eller prosjekteringsarbeid, inkludert et design. Livsvitenskapsbygget ved UiO er et eksempel på denne type anskaffelsesform. Utfordringen med konkurranseformen er derimot at det er svært ressurskrevende å utarbeide konkrete løsninger.