Høring om ombruk av byggevarer

Dibk har på høring endringer i regelverket for omsetning og dokumentasjon av byggevarer (DOK). Hensikten er å fremme bruken av brukte byggevarer.

Arkitektbedriftene ønsker tilbakemelding fra sine medlemmer på forslagene.

Innspill sendes janeche@arkitektbedriftene.no innen utgangen av mandag 8. november.

Vi oppfordrer også medlemmene til å avgi egne høringssvar direkte til Dibk. Høringsfrist er 9. november. Hele høringsnotatet og mulighet for direkte innsendelse av innspill finnes her.

 

HØRINGSFORSLAGET KORT OPPSUMMERT 

Alternativ 1

Dibks hovedforslag er å unnta ombrukte byggevarer fra kapittel III (som gjelder byggevarer som ikke er CE-merket) i forskriften.  Forslag til endring i §9 med kursiv under:

§ 9. Virkeområde for kapittel III. Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket.Dette kapittelet gjelder ikke for byggevarer som tas ut av et byggverk og skal brukes på nytt i et byggverk (ombruk).

Utfordringen er at dette indirekte kan medføre at kvaliteten på bygg reduseres.  Dibk mener likevel at kravet til dokumentasjon av produkter i byggesaken, som er regulert av TEK §3-1, vil sikre at krav til sikkerhet, helse, og miljø ivaretas.  En konsekvens av unntaket vil være at ansvaret for å sikre at ombrukte produkter oppfyller TEK faller på tiltakshaver og ansvarlige foretak. Det vil si et økt ansvar, og antagelig arbeid, for arkitekt der man er med å foreslå, eller velge, ombrukte materialer. 

Dibks begrunnelse for å velge dette alternativet er som følger:

Ofte er det tiltakshaver eller det ansvarlige foretaket som er drivkraften bak å få til ombruk av byggevarer i sitt prosjekt. De har derfor en egeninteresse i å vite mest mulig om produktet og dets egenskaper. 

I flertallet av tilfellene er det arkitekter eller byggherren som ønsker å bruke ombrukte produkter i sitt prosjekt. Den de kjøper eller får produktet av har imidlertid ofte ikke så mye å tjene økonomisk på å selge eller gi bort produktet om de møter krav til å utarbeide produktdokumentasjon. 

Det er i slike tilfeller mer hensiktsmessig at kravene til å dokumentere produktet faller på den aktøren som har størst insentiv til å vite mest mulig om produktet. Kravet til dokumentasjon av produktet i byggesaken er regulert av TEK § 3-1. På den måten vil den som bruker produktet, også slippe unna krav om å dokumentere alle mulige egenskaper for produkter, men man kan konsentrere seg om å kun dokumentere egenskapene som er relevante for det enkelte prosjektet.

 

Alternativ 2

Dibk ønsker i høringen også innspill til et alternativt forslag, og etterspør begrunnelse dersom dette foretrekkes.  Det alternative forslaget stiller fortsatt krav til dokumentasjon ved omsetning av ikke CE-merkede ombrukte byggevarer, men ikke så omfattende krav som i dag. Det foreslås da at det utarbeides et eget kapittel i forskriften hvor de reviderte kravene tas inn:

 § x. Krav til omsetning av byggevarer som skal ombrukes

Byggevarer som tas ut av et byggverk og skal brukes på nytt (ombruk) kan kun omsettes, hvis 

a) byggevaren er egnet til det den markedsføres eller selges til, og

b) byggevaren oppfyller kravene fastsatt i en tilfredsstillende teknisk spesifikasjon.

En tilfredsstillende teknisk spesifikasjon kan være en harmonisert standard eller en europeisk teknisk vurdering. Hvis det ikke finnes en harmonisert standard eller europeisk teknisk vurdering, skal byggevaren oppfylle kravene fastsatt i 

a) en norsk standard, godkjennelse eller merking, eller

b) en standard, godkjennelse eller merking i et annet EU- eller EØS-land, som oppfyller kravene på samme nivå som en norsk standard, godkjennelse eller merking.

Byggevaren skal ikke utgjøre en alvorlig risiko for helse, miljø eller sikkerhet. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker