Endringer i SAK og TEK fra 1. juli

Oppdatert kvalitetsplan kommer i august.

Regjeringen har vedtatt endringer i både saksforskriften (SAK) og teknisk forskrift (TEK) gjeldende fra 1. juli 2022 med en overgangsperiode på ett år. Endringen gjelder blant annet miljørapportering, ombrukskartlegging og klimagassregnskap. Endringene vil være tilgjengelig i MAKS i august.

Hovedendringene gjelder:

  • Krav om at nye bygg skal tilrettelegges for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme
  • Materialer skal kartlegges og vurderes ombrukt ved større arbeider i eksisterende bygg
  • Det settes krav om rapport fra miljøkartlegging og ombrukskartlegging. Krav om miljøsaneringsbeskrivelse utgår
  • Nytt kapittel 17 i TEK setter krav om klimagassregnskap for materialer i boligblokker og yrkesbygg ved ferdigattest. Kravet gjelder for materialer i bygningsdeler omfattet av bygningsdelstabellens 215, 216, 22, 23, 24, 25 og 26, og skal beregnes etter NS 3720:2018
  • Kravet til sorteringsgrad for avfall økes til 70 %
  • Kravene knyttet til miljøskadelige stoffer gjelder nå miljøfarlige stoffer
  • Krav til at energifleksible varmesystemer skal dekke 70% i bygninger over 1000 m2, beregnet etter NS 3031:2014
  • Ansvarlig søker og prosjekterendes ansvar etter SAK omfatter også bestemmelser knyttet til miljøkartlegging og klimagassregnskap

Endringene i sin helhet finnes på regjeringens sider her.

I overgangsperioden kan man velge å følge enten SAK og TEK gjeldende før 1. juli 2022, eller SAK og TEK gjeldende etter 1. juli 2022. Det er ikke anledning til å velge en kombinasjon av deler fra ulike regelverk, eller annen kombinasjon av SAK og TEK.

 

Oppdateringer i MAKS som følge av endringene

Endringene i SAK medfører oppdatering av berørte oppgavene i kvalitetsplanen, mens endringen i TEK medfører oppdatering av Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag, MAKS-rutine 43-021.

I overgangsperioden vil kvalitetsplanen med den tilhørende myndighetskravslisten finnes i to versjoner, og man må velge enten kvalitetsplanen med dagens SAK og TEK-versjon, eller ny kvalitetsplan med de nye reglene.

Endringene ble vedtatt i juni. Det nye regelverket vil først være tilgjengelig på DiBK sine nettsider fra 1. juli. Innholdet i de nye veiledningstekstene er ikke er tilgjengelig før denne datoen. Vi kan ikke foreta oppdateringen av kvalitetsplan og myndighetskravslisten før disse er tilgjengelige hos Dibk. Nye versjoner vil være på plass i MAKS i løpet av august.

Regelendringer i byggevareforskriften (DOK) 

Samtidig kommer det også en endring i byggevareforskriftene. Ved omsetting av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av og som skal brukes på nytt i et byggverk, blir det unntak fra krav til dokumentasjon. Unntaket skal gjøre det enklere å omsette brukte byggevarer samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet i bygg er ivaretatt. 
Byggevareforskriftene er ikke en del av MAKS og endringene vil derfor ikke ha konsekvesner for kvalitetsplanen. 

Om klima og miljø i regelverket

Forslag til endringer var på høring fra Dibk i 2021. Arkitektbedriftenes har gitt innspill til begge. Innspill kan leses her.

Dersom vi skal nå klimamålene er regelverket en viktig pådriver. Arkitektbedriftene ønsket derfor et mer ambisiøst regelverk blant annet med konkrete krav til nivå på klimagassutslippene. Grunnlaget for gode klimaløsninger legges tidlig i prosjektene. Vi påpekte derfor at det burde settes krav som bidrar til å ta gode valg i hele prosjekterings- og byggeprosessen.

Selv om det foreløpig ikke stilles krav om nivå, oppfordrer vi medlemsbedriftene til å lede an og aktivt peke på de gode klimagassreduserende tiltakene fra start. Det er også viktig å ruste seg for skjerpede krav, både i senere regelverksendringer og som følge av EUs taksonomi.

Relaterte saker


Mest leste saker