Arkitektbedriftenes praksisordning, oppgaver og innhold

1. OPPGAVER


1.0 Generelt
I hvert enkelt tilfelle bør det settes opp en praksisavtale som definerer innhold og omfang. Praksisen skal utfylle arkitektutdannelsen slik at studentene får en større helhetsforståelse, og sette teorien inn i en større sammen­heng. Hovedtyngden i praksisens innhold skal derfor legges i prosjekteringen og yrkesutøvelsen. Arkitekt­bedriften sørger for nødvendig veiledning og arbeidsopp­gaver som styrker og motiver innlæringen.

1.1 Tilrettelegging
Arkitektkontoret skal sørge for at:

 • Ved oppstart skal studenten få en presentasjon av og en orientering om arkitektbedriftens ansatte, organisering og internrutiner, oppdrag og godkjen­ningsområder.
 • Studenten får en orientering om de ansattes fagforeninger og arbeidsavtaler.
 • Arbeidet tilrettelegges slik at studenten gjennom samarbeid i prosjekter kan få erfaring og forståelse for de sosiale forhold på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver:

 • Studenten skal tildeles oppgaver fortrinnsvis tilknyttet kontorets oppdrag, tilpasset studentens kunnskaps- og erfaringsbakgrunn.
 • Studenten skal delta aktivt eller som observatør på de møter som er relevante for arbeidsoppgavene studenten er tildelt.
 • Bedriften skal sørge for at studenten får kunnskap om relevante lover, forskrifter, standarder og veiledninger knyttet til prosjektet.
 • Studenten skal erfare relevante metoder og verktøy som støtte for de oppgavene som skal løses.

Det er en målsetting at studenten i løpet av praksis­perioden får forståelse for koordinering, samordning og avklaring av grensesnitt når det gjelder prosjektet.

2. INNHOLD

2.0 Generelt
Ut fra praksisordningens målsetting om forståelse for helhet og sammenhenger i byggeprosessen, stilles det krav om at studenten, når kravet til praksisens lengde er oppfylt, har hatt oppgaver innenfor 3 av følgende områder i løpet av praksisperioden.

 • Utredning
 • Plan og regulering
 • Programmering
 • Prosjektering:
  • idé / konseptutvikling
  • skisseprosjekt
  • forprosjekt
  • detaljprosjekt, hovedprosjekt
  • oppfølging
  • FDVU dokumentasjon.
 • Prosjektadministrasjon
 • Byggemelding, offentlige prosesser

2.1 Arbeidsoppgaver utredning

Arbeidsoppgaver under dette punktet omfatter utredning, klargjøring av problemstillinger, analyser, evaluering og vurdering av ulike spørsmål fortrinnsvis knyttet til planspørsmål og byggeprosjekter. Oppgavene spenner således fra konsekvensutredninger knyttet til regulerings­planer, til analyser
og vurderinger av eksisterende bebyggelse/bygninger.

Studenten skal få innføring i mandatet for utredningen, oppdragsgiver, formål, målgruppe og rammer.

Studenten skal erfare metoder og verktøy for informasjonsinnhenting, kildehåndtering, dokument­behandling, bench-marking, knyttet til grunnlaget for utredningen.

Studenten skal få øvelse i rapportskriving, dokumentasjon og presentasjon, og få forståelse for forskjellen mellom produksjons- og beslutningsgrunnlag når det gjelder innhold og form.

2.2 Arbeidsoppgaver plan og regulering
Arbeidsoppgaver under dette punktet omfatter alle nivåer i planprosessen, samt konsekvens­utredninger av ulik karakter og omfang.

Studenten skal få innblikk i relevante lover, forskrifter og retningslinjer, og de fysiske, økonomiske, sosiale og politiske forutsetninger som ligger til grunn for oppgaven.

Studenten skal videre få kunnskap om selve planarbeidet; forberedelse, gjennomføring og oppfølging, og forholdet til planmyndigheter, oppdragsgiver og evt. andre konsulenter.

Studenten skal erfare relevante metoder og verktøy for utførelse av oppgaven.

Arbeidsoppgaver og ansvar tilpasses studentens kompe­tanse og prosjektets karakter.

2.3 Arbeidsoppgaver programmering
Arbeidsoppgaver under dette punktet omhandler klargjøring av problemstillinger knyttet til gjennomføringen av et byggeprosjekt. Studenten skal få innblikk i relevante metoder, verktøy og standarder for programmering; prosess, informasjonsbehandling og dokumen­tasjon.

Forståelse for brukermedvirkning og arkitektens rolle i programmeringsarbeidet belyses.

Arbeidsoppgaver og ansvar tilpasses studentens kompe­tanse og prosjektets karakter.

2.4 Arbeidsoppgaver prosjektering
Arbeidsoppgaver under dette punktet omfatter alle former og nivåer av prosjektering, herunder også konsept­utvikling, og spenner fra idé/konseptutvikling, skisse­prosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt til oppfølging og FDVU dokumentasjon.

Studenten skal få øvelse i planlegging og gjennomføring av prosjekteringen. Det legges vekt på at nødvendig prosjekteringsgrunnlag, rammer og mål med prosjek­teringen gjennomgås. Det samme gjelder for arkitekt­bedriftens interne rammer og målsettinger for prosjektet.

Studenten skal videre få kjennskap til de lover og forskrifter, herunder godkjenningsordningen, tiltaksklasser og ansvarlige funksjoner, som gjelder for det enkelte prosjekt.

Studenten skal få innføring i kontorets KS system og hvordan kvalitetsplaner utarbeides og følges opp i prosjektet.

Studenten skal få øvelse i samordning av ulike aspekter ved et byggeprosjekt, og samarbeid og koordinering med andre konsulenter/ fagspesialister. Det er viktig at sammenhenger og avhengigheter ut fra et helhets­perspektiv blir belyst.

Studenten skal få kjennskap til de krav og format til dokumentasjon som hører til de ulike nivåene og fasene i prosjekteringen både når det gjelder tegninger, fysiske og digitale modeller og skjema/beskrivelser.

Studenten skal få innblikk og øvelse i arbeid med prisinnhenting, kalkulasjon og kontrahering, og relevante metoder og verktøy for dette. Det er viktig at sammen­henger mellom økonomi, kostnad og verdi blir belyst, herunder arkitektoniske kvaliteter.

Arbeidsoppgaver og ansvar tilpasses studentens kompetanse og prosjektets karakter.

2.5 Arbeidsoppgaver prosjektadministrasjon
Arbeidsoppgaver under dette punktet omfatter prosjekt-, programmerings-, prosjekterings- og byggeledelse.

Studentene skal få innblikk i oppgavenes administrative, faglige og ledelsesaspekter. Det legges vekt på forstå­elsen av prosjektet og de oppgaver som skal løses, prosjektorganisasjonen, prosjektets rammer, ansvar, kompetanse, roller og aktører.

Bakgrunn for valg av gjennomføringsmodell, det vil si kontraheringsmåte, kontraktstype og entrepriseformer, for prosjektet belyses.

Metoder og verktøy for planlegging, styring og oppfølging av kvalitet, organisasjon, rutiner, tid, kostnader og ressurser vektlegges.

2.6 Arbeidsoppgaver byggemelding, offentlige prosesser
Arbeidsoppgaver under dette punktet omfatter søknad om byggetillatelse, herunder også melding når det gjelder mindre tiltak.

Studenten skal få kunnskap om Plan- og bygningslov, saksbehandlingsregler, tiltaksklasser og godkjennings­områder. Studenten skal videre bli orientert om oppfyllelse av myndighetskrav, vurdering av tiltak med hensyn til tiltaksklasse, godkjenningsområder og ulike aktuelle funksjoner
arkitektbedriften kan ha.

Studenten skal få innblikk i krav til søknad om rammetillatelse, og søknad om igangsettelse, og nødvendig dokumentasjon relatert til det konkrete prosjekt.

Studenten skal kjenne til de skjemaer og underlag som er nødvendige for utfylling av søknad, og få øvelse i å lage en komplett søknad.