Retten til omsorgspenger - mars

Oppdatert 28.07.20: Regjeringen har fra og med 1. juli endret tilbakeført arbeidstakers krav på omsorgsdager tilsvarende slik det var før regelendringen, og antall dager arbeidstaker har tatt ut er nullstilt, slik at man fra 1. juli til 31. desember har rett til å ta ut like mange omsorgsdager som man har krav på et vanlig år.

Antall dager med omsorgspenger

Arbeidstaker har i perioden 1. juli - 31. desember krav på:

 • Ansatte som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre har krav på 10 omsorgsdager hver ut 2020. 
 • Ansatte som har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har krav på 15 omsorgsdager hver ut 2020. 
 • Enslige forsørgere  med ett eller to barn har krav på 20 dager ut 2020, og enslige forsørgere med tre barn eller fler har krav på 30 dager ut 2020.
 • Foreldre til kronisk syke har krav på ti ekstra dager med omsorgspenger ut 2020 pr kronisk syke barn. Også her dobles kvota for enslige forsørgere. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på ti dager.
 • Foreldre til barn som må holdes hjemme pga særlige smittevernhensyn har rett til ubegrenset antall omsorgsdager ut 2020, ved fremvisning av legeerklæring på at de særlige smittevernhensynene er nødvendig. 

Hvem dekker omsorgspengene?

Arbeidsgiverperioden før lønnsdekning er satt tilbake til 10 dager. I praksis er det arbeidsgiver som utbetaler omsorgspenger og som kan få refusjon fra NAV for utbetalte omsorgspenger ut over ti dager. Allerede utbetalte omsorgsdager kan fortsatt trekkes i fra fremover.  

For utbetalte omsorgsdager i perioden 13. mars til 30. juni kan du som arbeidsgiver fortsatt få refundert omsorgspenger fra dag fire. 

Hvor mye utgjør omsorgspengene?

Omsorgspengene beregnes på samme måte som sykepenger. Dette betyr at grunnlaget for utbetaling av omsorgspenger er begrenset oppad til 6G.

Hvor mye omsorgspengene utgjør vil være avhengig av om arbeidsgiver gjennom avtale er forpliktet til å dekke full lønn under omsorgspermisjon. Dette vil f.eks. være tilfelle dersom bedriften er tilsluttet tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og AFAG eller har lagt den til grunn i arbeidsavtalen. Det kan også være avtalt i individuelle arbeidsavtaler. Avtale om full lønn får først betydning når den ansatte tjener over 6G.

 1. Det foreligger avtale om full lønn

Arbeidsgiver må dekke full lønn de første ti dagene. Deretter betaler fortsatt arbeidsgiver full lønn, men får refundert lønn opp til 6G fra NAV. 

 1. Det foreligger ikke avtale om full lønn

Arbeidsgiver begrenser utbetalingene til 6G. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden på ti dager. Arbeidsgiver får refundert utbetalinger fra NAV fra dag 11.

Føring av omsorgsdager

Se tidligere gitte råd. Det har ikke kommet noen føringer om endringer her. 

Nav skriver følgende på sine sider vedrørende føring av halve dager: 
"NAV godtar refusjonskrav for delvis forbrukte dager. Det er opp til deg som arbeidsgiver om du ønsker å åpne for at arbeidstakere kan være borte deler av en arbeidsdag. 

NAV beregner 7,5 timer som en hel arbeidsdag og utbetalingen avrundes til nærmeste halve time. Det betyr at du selv må beregne hvor mange timer du skal kreve refusjon for.

Eksempel:

 • Hvis arbeidstakeren til vanlig jobber 7,5 timer og er borte en halv dag, utgjør dette 3,75 timer. Dette må avrundes slik at det i inntektsmeldingen oppgis 4 timer. Ved flere halve dager kan det oppgis som 3,5 og 4 timer annenhver dag.
 • Hvis arbeidstakeren til vanlig jobber 9 timer og er borte 4 av disse, skal dette meldes som 3,5 timer i inntektsmeldingen."

 

Se NAV sine hjemmesider for mer informasjon om omsorgspenger

________________________________________________________________________________

Regelverket fra 20. mars til 30. juni:

Antall dager med omsorgspenger

Gjennom den midlertidige forskriften som ble vedtatt 20. mars har Stortinget utvidet arbeidstakers rett til omsorgspenger. Antall omsorgsdager er doblet for 2020.

 • Ansatte som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får 20 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Ansatte som har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får 30 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke får også dobbelt så mange dager med omsorgspenger i 2020. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.
 • Foreldre til barn som må holdes hjemme pga særlige smittevernhensyn har rett til ubegrenset antall omsorgsdager ut juni 2020. 

Hvem dekker omsorgspengene?

Arbeidsgiverperioden er satt ned fra 10 til tre dager i 2020. I praksis er det arbeidsgiver som utbetaler omsorgspenger og som kan få refusjon fra NAV for utbetalte omsorgspenger ut over tre dager.  

Regelendringen innebærer at du som arbeidsgiver fra og med 13. mars kan få refundert omsorgspenger fra dag 4. Dersom du som arbeidsgiver alt hadde dekket 3 eller flere dager med omsorgspenger i 2020 før 13. mars kan du for omsorgsdagene tatt ut etter 13. mars søke om refundering fra den første omsorgsdagen. Har du dekket 5 dager før den 13. mars vil du ikke få refundert for to av disse, men du vil umiddelbart få refusjon for resten. 

Hvor mye utgjør omsorgspengene?

Omsorgspengene beregnes på samme måte som sykepenger. Dette betyr at grunnlaget for utbetaling av omsorgspenger er begrenset oppad til 6G.

Hvor mye omsorgspengene utgjør vil være avhengig av om arbeidsgiver gjennom avtale er forpliktet til å dekke full lønn under omsorgspermisjon. Dette vil f.eks. være tilfelle dersom bedriften er tilsluttet tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og AFAG eller har lagt den til grunn i arbeidsavtalen. Det kan også være avtalt i individuelle arbeidsavtaler. Avtale om full lønn får først betydning når den ansatte tjener over 6G.

 1. Det foreligger avtale om full lønn

Arbeidsgiver må dekke full lønn de første tre dagene. Deretter betaler fortsatt arbeidsgiver full lønn, men får refundert lønn opp til 6G fra NAV. 

 1. Det foreligger ikke avtale om full lønn

Arbeidsgiver begrenser utbetalingene til 6G. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden på tre dager. Arbeidsgiver får refundert utbetalinger fra NAV fra dag fire.

Føring av omsorgsdager

Utgangspunktet er at dersom arbeidstaker pga. sykt barn eller syk barnepasser ikke får jobbet en full dag skal det føres en hel omsorgsdag. Dette selv om man får jobbet deler av denne dagen.

Nå er vi derimot i en helt spesiell situasjon, hvor det fra Regjeringen har vært oppfordret til å vise fleksibilitet hos begge parter. Det er derfor viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om en god og smidig løsning.

Vårt inntrykk er at svært mange sitter på hjemmekontor, noe som gjør en dag noe mer fleksibel. For mange vil det være mulig å få jobbet det antall timer man skal, evt. litt stykkevis og delt utover dagen. For andre vil det ikke være praktisk mulig, fordi tilsyn med små barn tar for mye tid.

En praktisk løsning er å inngå en avtale som gjør det mulig å ta ut enkelttimer eller halve omsorgsdager. Det er da viktig at man i forkant er enig om hvordan dette praktisk gjøres mht. føring av arbeidstid, slik at refunderingen av omsorgsdagene utover de tre arbeidsgiver må betale for går fint. F.eks. der arbeidstaker jobber to halve dager, og bruker halve omsorgsdager på å fylle arbeidsdagene, så kan en arbeidsdag føres fullt ut, og den andre føres som en hel omsorgsdag. Et annet alternativ kan være at arbeidstaker jobber 5,5 time mandag-fredag, og registrerer 7,5 time mandag-torsdag, for så å sette hele fredagen som en omsorgsdag 

Det er viktig å påpeke at dersom arbeidstaker får jobbet det totale antall timer i løpet av uken som tilsvarer en alminnelig arbeidsuke, skal det ikke føres omsorgsdager. Når det gjelder mertid skal ikke timer medgått til barnepass medregnes i arbeidsdagen. F.eks. dersom en arbeidstaker jobber 5 timer, deretter passer barn i 2 ½ time, for så å jobbe 2 ½ time på kvelden igjen, vil timene på kvelden ikke gi rett til mertid.  

Se ofte stilte spørsmål og svar om omsorgspenger hos NAV her.

Omsorgspenger når barnehager og skoler åpner igjen

Når skoler og barnehager åpner igjen vil grunnlaget for omsorgdagene også falle bort, og arbeidstakere kan derfor i utgangspunktet ikke benytte seg av omsorgsdager når barnehage og skole er åpne. Det kan likevel tenkes et unntak dersom barnehagen har forkortet åpningstid. 

Det vil også være et unntak for de som har barn eller andre i hjemmet med særlige smittevernsbehov. Disse vil fortsatt kunne holde barna hjemme, og da benytte omsorgsdager. Uttak av omsorgsdager i dette tilfellet krever en legeerklæring, og denne er det arbeidsgiver som må få, da NAV vil legge til grunn at gyldig grunn foreligger ved dekning av arbeidsgivers forskuttering. Som nevnt over vil disse ha rett til å benytte omsorgsdager ubegrenset ut juni. 

Det er likevel en svært høy terskel for at unntaket skal kunne benyttes. Utdanningsdirektoratet skriver i sin veileder at det kun er i de mest alvorlige tilfellene hvor det ikke forutsettes at barna kan være i barnehage. Se mer direkte i veilederen her. Eksempelvis skal barn og unge med diabetes, velkontrollert astma og hjertefeil uten hjertesvikt møte på skole og barnehage som vanlig.

Myndighetene og barnelegeforeningen mener det skal være trygt å sende de aller fleste barn til slike tilbud, ettersom åpningen forutsetter at smitteverntiltak er tilstrekkelige. Dersom foreldre likevel holder sine barn hjemme, uten at de faller inn under det særskilte unntaket, så vil de ikke lenger har krav på å benytte omsorgsdager, og må da avspasere eller ta ut ferie, alternativt benytte seg av ulønnet permisjon hvis arbeidsgiver samtykker. 

 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker