Pris- og vilkårsendringer 2022

Arkitektbedriftene Forsikringsservice fortsetter sitt gode samarbeid med dagens samarbeidspartner Tryg Forsikring. Tryg leverer høy kvalitet på både produktene, skadebehandling og service. Dette vet både vi og våre kunder på bakgrunn av 8 års samarbeidserfaring.

Prisendring på produktene ansvar og rettshjelp
Det er økende press i bransjen på de prosjekterende og det er en gjennomgående trend for profesjonsansvarforsikringene generelt at skadene øker i omfang og blir mer komplekse. Dette gir seg utslag i økte skadebehandlingskostnader og høyere gjennomsnittsutbetaling per skade. Tryg ser seg derfor nødt til å øke premiene. Dette for å skape en bærekraftig ordning over tid, til glede for alle parter.

Premien for 2022 justeres derfor opp med 18,5 %. Fjorårets premieøkning var på 12 %. Over tid har det vist seg nødvendig å øke premiene på ansvarsdekningen pga. høye skadetall. Enkelte større skader belaster også ordningen. Over tid skal den kollektive ordningen likevel være konkurransedyktig med gode priser og blant markedets beste vilkår.

Prisendring på personforsikringene
På bakgrunn av indeks- og G-reguleringer (regulering av grunnbeløpet i Folketrygden) vil noen av personproduktene i Tryg få mindre prisøkninger. Sykelønn, behandlingsforsikring, samt sykeavbrudd, vil få en økning i premien på 10 %. Yrkesskade, kollektiv ulykke og fritidsulykke vil få en prisøkning på 5 %. For produktene gruppeliv/annen sykdom, reise ekstra bedrift, næringsliv og verdigjenstand er premien uendret for 2022.

«Lav omsetning» utgår
Fra 2022 vil det ikke lenger være anledning til å tegne ansvarsforsikring med dekningsalternativet «Lav omsetning». De av våre kunder som har hatt denne dekningen i 2021 er for 2022 satt opp med ordinær dekning. Egenandelen forblir lik. Begrunnelsen for denne endringen er at skadepotensialet har vist seg å ikke være lavere for disse bedriftene enn for de bedrifter som har ordinær dekning.

Skadebehandling i Tryg ved ansvarsskade
Videre samarbeid gir oss mulighet til å kunne tilby arkitektene den beste forsikringen i markedet. Og viktigst av alt -Tryg sin ekspertise på skadebehandling og deres høye faglige kompetanse, sammen med våre egne jurister, sikrer kundene en trygg, god og rettferdig skadebehandling dersom skaden skulle oppstå.

Tryg har en dyktig profesjons- og advokatavdeling med lang erfaring og spesielt god kompetanse innen skadesaker i vår bransje – både ved ordinær skadebehandling og domstolsbehandling. Dette tilsier at dere vil bli godt ivaretatt dersom dere skulle motta et erstatningskrav.

Advokatene i Tryg kan også kontaktes for råd utenom skadesakene, uten at det vil påløpe kostnader for dette. Omfanget av rådgivningen vil til enhver tid tilpasses advokatenes arbeidsbelastning. 

Ansvarsforsikringen
Premien for ansvarsforsikringen beregnes etter antall teknisk ansatte (herunder arkitekter, landskaps-, regulerings- og interiørarkitekter, arealplanleggere, DAK/BIM, teknisk tegnere, tegneassistenter samt ingeniører som utfører arkitektfaglig prosjektering).

Det er normalt ingen premiejustering underveis i avtaleperioden ved endring av antall ansatte, men alle endringer i personalsituasjonen må meldes fortløpende til Arkitektbedriftene, via portalen.

Ved prosjekter som sprenger rammene for den ordinære forsikringsdekningen (f.eks. geografisk eller ved høyere ansvarsgrenser), kan arkitektbedriften mot særskilt premie tegne en prosjektforsikring. Pris vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om forsikringsavtalen her


Med vennlig hilsen

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS

Maria Skavhaug

Daglig leder