Oppdrag og korona

Hvordan forholder vi oss til risikoen i løpende oppdrag eller i nye oppdrag som kommer inn? Kan force majeure påberopes?

I tiden fremover vil det oppstå mange situasjoner hvor man opplever å ikke kunne levere til avtalte frister pga. korona-situasjonen. Følger av koronaviruset vil kunne utgjøre «force majeure» etter NS-kontraktene. Dette gir rett til fristforlengelse slik at forsinkelsen ikke fører til dagmulkt/erstatning, men gir ikke rett til vederlagsjustering.

Force majeure

(Se definisjon nederst i artikkel)

De fleste arkitekter benytter NS 8401 eller NS 8402 ved inngåelse av kontrakt i profesjonelle forhold. I NS 8401 finnes en regulering av såkalte force majeure-situasjoner, altså forhold utenfor partenes kontroll og som hindrer fremdriften, i pkt. 11.1.2.

11.1.2 Forhold utenfor den prosjekterendes kontroll

Den prosjekterende har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll, for eksempel overenskomstbestemmelser, streik, lockout eller offentlige forbud eller påbud som ikke omfattes av 8.2.

Den prosjekterende har likevel ikke rett til fristforlengelse i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på kontrakttidspunktet eller ha unngått eller overvunnet følgene av den.

Skyldes fremdriftsproblemene en underrådgiver som har påtatt seg å utføre deler av prosjekteringen, er den prosjekterende ansvarsfri bare dersom også underrådgiveren ville ha vært fritatt etter reglene i de foregående ledd.

NS 8402 har ikke egne regler om force majeure, men også her vil arkitektbedriften kunne ha krav på fristforlengelse jf. NS 8402 pkt. 9.1, første avsnitt.

Merk også at det kan være egne force majeure-bestemmelser i inngåtte kontrakter som avviker fra standardkontraktene.

Fristforlengelse og vederlagsjustering

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å kunne gi krav på fristforlengelse:

-      Fremdrift er hindret

-      Hindringen skyldes forhold utenfor arkitektbedriftens kontroll

-      Arkitektbedriften kunne ikke på tidspunktet for inngåelse av kontrakt forutse hindringen

-      Arkitektbedriften kunne ikke ha unngått hindringen eller overvunnet følgene av den

-      Arkitektbedriften har varslet krav om fristforlengelse innen kontraktens varslingsfrister (NS 8401 pkt. 11.1.5)

Vurderingen av om hindringen skyldes forhold utenfor arkitektbedriftens kontroll må foretas konkret. Dette vilkåret vil normalt være oppfylt i tilfeller hvor en epidemi/pandemi tilfredsstiller de øvrige vilkårene for ansvarsfritak. Forhold som må inngå i vurderingen er f.eks. størrelsen på bedriften, hvor mange ansatte som er syke, om nøkkelpersonell er omfattet, hvordan oppdraget påvirkes, om det er mulig å arbeide hjemmefra, kan det hentes inn ressurser eksternt mv.

Dersom vilkårene er oppfylt, vil arkitektbedriften ha krav på fristforlengelse, men gis ikke samtidig rett til å justere honoraret, NS 8401 pkt. 11.1.4.

11.1.4 Justering av honorar m.v.

Den prosjekterende har rett til justering av sitt honorar m.v. etter 10.4 som følge av fremdriftshindringene som er nevnt under 11.1.1, men ikke under 11.1.2.

Varsling i pågående kontrakter

Dersom arkitektbedriftens fremdrift i et pågående prosjekt blir hindret av koronaviruset må dette skriftlig varsles til oppdragsgiver «uten ugrunnet opphold», jf. NS 8401 pkt. 11.1.5, ellers kan kravet på fristforlengelse tapes.

11.1.5 Varsling

Vil den prosjekterende kreve fristforlengelse eller tilleggsvederlag, skal han varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. Den prosjekterende skal innen rimelig tid nærmere spesifisere og begrunne sitt krav.

Ved unnlatt eller for sen varsling har den prosjekterende bare krav på slik fristforlengelse og tilleggsvederlag som oppdragsgiveren måtte forstå at forholdet ville medføre.

Oppdragsgiveren skal ta stilling til begrunnete krav fra den prosjekterende uten ugrunnet opphold. I motsatt fall taper han retten til å påberope seg at forholdet ikke gav grunnlag for den prosjekterendes krav. Dette gjelder ikke dersom den prosjekterende må forstå at kravet på fristforlengelse er grunnløst.

 
Det er viktig at arkitektbedriften enten samtidig med varsel eller etter å ha sendt varsel innen rimelig tid spesifiserer og begrunner kravet om fristforlengelse.

Etter NS 8402 skal rådgiver varsle at frister ikke kan holdes etter hhv. pkt. 8.2 siste avsnitt og
pkt. 9.1 siste avsnitt.

Merk at det også her kan være særbestemmelser i enkelte kontrakter som avviker fra standardkontraktene.

Nye avtaler

Ved inngåelse av kontrakter fremover må arkitektbedriften være oppmerksom på at vurderingen av koronaviruset som fremdriftshindring vil bli noe annerledes ettersom koronaviruset er kjent på tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Det vil kunne settes høyere krav til hva arkitektbedriften burde ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelse. Ettersom det fremdeles er usikkerhet rundt situasjonen og utviklingen er denne vurderingen vanskelig.

For å unngå denne juridiske usikkerheten kan det enten legges inn i avtalen

-      et vilkår om at ytterligere konsekvenser av Koronaepidemien skal behandles som et force majeure tilfelle

eller

-      et tillegg om at det gir krav på fristforlengelse dersom sentrale personer i oppdraget eller flere medarbeidere i oppdraget blir smittet av korona eller av andre årsaker (karantene, reiserestriksjoner, smitte hos nærstående osv.) hindres i å utføre oppdragsarbeidene
som planlagt
. Har man underleverandører bør tillegget også omfatte forsinket leveranse fra disse. 


Når det gis tilbud i en offentlig anskaffelse kan slike tillegg anses som forbehold og man risikerer dermed å bli avvist fra konkurransen. Det bør være i bestillers interesse å løse dette allerede i konkurransegrunnlaget, så de unngår å få ulike typer forbehold som fører til avvisning av leverandører. Dersom dette ikke er løst i konkurransegrunnlaget bør arkitektbedriften utnytte konkurransefasen og stille spørsmål til oppdragsgiver om håndtering av koronaviruset.

Det er også viktig å fremover ikke legge opp til for stram fremdrift. 

Betaling fra byggherren

Force majeure-reglene gir ikke byggherren rett til utsettelse av avtalte betalingsfrister. Dette selv om korona-situasjonen påvirker byggherrens likviditet. Forsinket betaling vil være et betalingsmislighold som kan gi grunnlag for krav om forsinkelsesrenter og rett for arkitektbedriften til å holde tilbake det prosjektmaterialet som ikke er betalt. Dersom betalingsmisligholdet er vesentlig, eller det er klart at vesentlig betalingsmislighold vil inntre, kan arkitektbedriften i tillegg ha rett til å stanse arbeidet. Spørsmålet om det foreligger et vesentlig betalingsmislighold må avgjøres konkret, og avhenger blant annet av beløpets størrelse og lengden på forsinkelsen.

Våre råd i tiden som kommer

-      Kartlegg og dokumenter alle smitteverntiltak og hva som gjøres for å unngå fremdriftshindringer (muligheter for omdisponering av personell, innleie o.l.).

-      Varsle alle forhold og følg opp i tråd med kontraktens regler, for å unngå at krav og posisjoner tapes.

-      Forsøk å ha god dialog i prosjektet om de utfordringer som dere møter på. Det gir mulighet for å løse disse underveis.

 

Definisjon Force majeure:

Force majeure er betegnelsen på ekstraordinære hendelser eller omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll.  Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen,  ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

(kilde: Lovdata)

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker