Nye kontrakter og korona

Byggenæringens landsforening - BNL og enkelte av de store statlige byggherrene etablerte i slutten av mars 2020 en arbeidsgruppe som skulle se på kontraktsregulering knyttet til korona.

Arbeidsgruppen ble ledet av professor Knut Kaasen, og bestod av representanter for Statens Vegvesen - SVV, Bane NOR, Statsbygg, Entreprenørforeningen bygg og anlegg - EBA, NELFO, Rådgivende ingeniørers forening - RIF og Arkitektbedriftene i Norge.

Det viste seg etter hvert vanskelig innenfor tidsrammene og aktørenes rammer, å komme til enighet om konkrete forslag til kontraktstekster.

BNL-representantene og byggherrene har senere hatt direkte dialog og kommet til enighet om enkelte generelle prinsipper. Disse er nedfelt i et notat som er offentlig tilgjengelig, og bl.a. ligger på SVV sine hjemmesider.

Notatet laster du ned her >>

RIF og Arkitektbedriftene har ikke deltatt i utarbeidelsen av notatet, men notatet bygger på punkter fra arbeidsgruppen.

Notatet omtaler direkte kun entreprenøren, men deler av innholdet er også relevant for rådgiver- og arkitektoppdrag.

Notatet fremhever at for kontrakter som allerede er inngått, reguleres virkningene av korona av eksisterende kontraktsvilkår.

For nye kontrakter er viktige punkter:

  • Behov for åpenhet og gjennomsiktighet knyttet til korona-risiko.
  • Behov for bransjedialog i forkant eller under konkurranser om håndteringen av korona-risikoen.
  • Det er ikke ønskelig å pris- og tidsette all risiko knyttet til korona ved kontraktsinngåelsen.
  • Leverandørene bør ikke inviteres til å ta en ikke-kalkulerbar risiko knyttet til korona.
  • Byggherre bør bære risikoen for koronarelaterte forhold som leverandøren ikke kan ha kontroll over og som han heller ikke med rimelighet burde ha tatt i betraktning på tilbudstidspunktet.

Med bakgrunn i ovennevnte, bør rådgiverne og arkitektene:

  1. være oppmerksom på om og hvordan korona-risikoen er omtalt og eventuelt særregulert i den enkelte kontrakt/konkurransegrunnlag.
  2. ta tidlig opp med oppdragsgiver i konkurransefasen, dersom håndteringen av korona er uklart regulert eller det legges opp til at leverandørene skal ta risiko for korona utover det som er rimelig
  3. ta opp med egen bransjeforening dersom kunder pålegger leverandørene større risiko for korona enn det som er rimelig.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker