Møtte statssekretær om Tek17

Arkitektbedriftene, Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) møtte tirsdag formiddag statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De fremmet en felles kritikk av forenklingene og kvalitetsreduksjonene som foreslås i TEK17.

De tre foreningene for de prosjekterende gjorde tirsdag felles front mot forslagene om å redusere krav til dagslys, utsyn, plassering av byggverk, oppbevaringsplass og lydisolasjon i nye boliger.

«Ut fra vår vurdering er det viktig å sikre kvalitet i nettopp de minste boligene. Når det i Oslo skal bygges ut langs hele kollektivnettet - og i støysonene langs hovedveinettet - må det sikres minstekrav til dagslys, utsyn, lufting, lydisolering, utearealer, bod, og andre boligkvaliteter,» sier adm dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

Tre sammen
Skavang og Solveig Dahl Grue fra Arkitektbedriftene og Alexandria Algard og Camilla Moneta fra NAL presenterte i møtet sin felles høringsuttalelse, for arkitektbransjen og arkitektfaget. Se arkitektforeningenes felles innspill til statsråden her.

RIFs Ari Soilammi og Pål Kjetil Eian fra Norconsult presenterte uttalelsene v/RIFs ekspertgrupper med fokus på lyd, inneklima og dagslys. Arkitektbedriftene la også frem en oversikt over et utvalg av de 200 høringsinnspillene som er avgitt til DiBK (se dokumentet her), som er særskilt kritiske til konsekvensene ved TEK17 i forhold til folkehelse, arbeidsmiljø, samfunnsøkonomi samt leve- og oppvekstsvilkår.

«RIF tviler på at reduksjonen i bokvaliteten som foreslås, vil ha annen effekt enn at de tilbudte boligene vil få lavere bokvalitet og gi negativ effekt på folkehelsen, uten at boligprisene vil reduseres nevneverdig,» sier utviklingssjef i RIF Ari Soilammi. «Videre mener vi at mange av de såkalte forenklingstiltakene – som er gjennomført ved å fjerne vesentlige bestemmelser og i tillegg fjerne veiledningstekst til forskriften, med tynn begrunnelse for mange av endringene – gjør at myndighetskravene til boliger og andre bygninger er blitt utydelige. Dette er det motsatte av forenkling,» sier utviklingssjef i RIF Ari Soilammi. Se RIFs innspill til statsråden her.

Går for langt
Statssekretæren tok imot synspunktene, men kunne ikke tilbakemelde hvorvidt høringsinnspillene til AiN, NAL og RIF ville bli hensyntatt i fastsettelsen av TEK17.

«Arkitekter ønsker også enklere forskrifter. TEK 17 innskrenker imidlertid handlingsrommet for gode løsninger. Med forslaget til Nye forskrifter som nå foreligger, blir det en kamp for arkitekter for å få gjennomslag for de mest selvfølgelige kvaliteter. Ja, vi tegner gjerne små, kompakte og rimelige boliger, men de må være gode å bo i. Også over tid. TEK 17 åpner for det motsatte.  Myndighetene ser med forslaget ut til å  underlegge seg enkelte utbyggerinteresser på bekostning av alle andre interesser, noe alle høringssvarene også vitner om,» sier Moneta.

Faktaboks

De viktigste endringene som reduserer kvalitet og funksjonalitet er:
- Fjerning av § 8-3. Plassering av byggverk
- Lemping på krav til tilgjengelighet og snusirkel i nye boliger
- Lemping på krav til bod og oppbevaringsplass
- Lemping på krav til lydisolasjon for studentboliger
- Lemping på krav til dagslys
- Lemping på krav til utsyn
- Summen av tiltakene i TEK17 åpner for en ny «standard» for 3-roms leiligheten – på 50 m2

Relaterte saker


Mest leste saker