Midlertidig forskrift om unntak fra PBL i forbindelse med Covid-19

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor i en midlertidig forskrift for å fravike plan- og bygningsloven både når det gjelder saksbehandling og tekniske krav.

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt. Forskriften gjelder frem til 01.01.21. Det er kun helsebygg knyttet til Covid-19-utbruddet som omfattes av unntakene. Forskriften får derfor ingen betydning for alminnelige bygg og prosjektering. 

Arkitektbedriftene er positive til at det tas grep som kan sikre rask igangsetting for tiltak som potensielt er avgjørende for beredskap og behandlingstilbud i en vanskelig tid. Arkitektkompetanse vil være viktig også i denne type tiltak. 

Vi forutsetter også at bygg som får unntak gjennom forskriften ikke blir permanente uten å gjennomgå en alminnelig byggesaksbehandling i etterkant med krav om å oppgradere til å følge TEK fullt ut.

Unntak fra søknad 

I den midlertidige forskriften gis kommunene mulighet til å fatte vedtak om unntak fra krav om søknad for tidsbegrenset bruksendring eller midlertidig plassering av byggverk når statlig, fylkeskommunal eller kommunal myndighet anmoder om det. Der man er avhengig av dispensasjoner skal disse avgjøres innen fem dager, og nabovarsel er ikke nødvendig. 

Unntak fra TEK

Videre gis det unntak fra teknisk forskrift (TEK) for noen kapitler i sin helhet, for andre kapitler for enkelte paragrafer. Regjeringens pressemelding sier at kravet til forsvarlig sikkerhet ligger fast, og for kapitlene vedr. Konstruksjonssikkerhet og Sikkerhet ved brann er det ingen unntak. Det gis likevel unntak for andre paragrafer som ivaretar sikkerhet, blant annet krav til rekkverk og sikkerhet knyttet til vindu og glassfelt, og ytre miljø. Det er også unntak fra krav som ivaretar naturverdier (og som kan være irreversible).

Vi gjør oppmerksom på at flere av kravene det gis unntak for kan påvirke sikkerheten i et bygg på ulike områder, og Arkitektbedriftene anbefaler derfor at våre medlemmer som blir involvert i arbeid omfattet av forskriften likevel følger TEK så langt det er mulig, med færrest mulig unntak, så lenge det ikke fører til forsinkelser i prosjektering eller utførelse, eller får andre negative konsekvenser for gjennomføringen. Benytter man unntak fra TEK bør dette være etter en konkret risikovurdering for hvert enkelt tiltak, og hvor eventuelle mulige konskevenser meddeles tiltakshaver. 

Les pressemeldingen her >>

Hele forskriften Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien finner du her >>

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker