Medlemsfordeler

Hos oss får bedriftsledere bedre kontroll med bedriften, personalsakene, økonomistyringen og med kontraheringene.

Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. Foreningen arbeider for best mulig markeds- og rammebetingelser slik at bedriftenes lønnsomhet og konkurransekraft blir styrket, og er initiativtaker for bransjens utvikling.

I underkant av 600 arkitektkontor er medlem i Arkitektbedriftene i Norge. Totalt har de omtrent 4000 årsverk. Dette gir oss stor tyngde og påvirkningskraft i vårt arbeid med for eksempel rammebetingelser.

Klikk her innmelding       

Se priser her


Vi letter jobben som arbeidsgiver

Alle arkitektbedrifter med ansatte medarbeidere eller enmannsbedrifter som er organisert som aksjeselskap må forholde seg til reglene i arbeidsmiljøloven, skatteregler osv.

For å hjelpe våre medlemmer i arbeidsgiverrollen, har Arkitektbedriftene utarbeidet standarddokumenter for personalsaker. Vi kan nevne internkontrollsystem, ansettelsesavtaler, permitteringsveileder, oppsigelsesveileder osv.

Alt stoff er samlet i Bedriftshåndboken, et elektronisk oppslagsverk med all nødvendig informasjon for å drive et forsvarlig arkitektkontor.

Som medlem får du tilgang til Bedriftshåndboken. Informasjonen vil oppdateres jevnlig og kan lastes ned via medlemssidene.

Vi tilbyr:

Bedriftsavtaler

Vi har fremforhandlet et sett fordelaktige samarbeidsavtaler for våre medlemsbedrifter. Satsingsområdene for disse avtalene skal være innenfor bedriftenes primærfunksjoner.


Arkitektbedriftenes tilknyttede bedrifter har i dag tilgang til følgende avtaler:

Arkitektfaglige verktøy

 • MAKS 2010, Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem, elektronisk.
 • AY 2010 og AY10, Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse, som beskriver arkitektens ytelser i en planleggings- og byggeprosess.  
 • Veileder Ansvarlig SØK, beskriver oppgave og funksjoner som ansvarlig søker.
 • Joint Venture Agreement, Engelsk versjon av Info. 543-01 Avtale om oppdragssamarbeid.
 • Prosjektering for ombruk og gjenvinning, Veilederen er utviklet av Byggemiljø i samarbeid med bla. RIF og Arkitektbedriftene.
 • Bedriftshåndboken med mer enn 120 informasjonsblad innenfor organisasjon, personell, økonomi, kontrahering og interkontrollsystem (HMS). 

Rammepåvirkning

Foreningen arbeider systematisk med påvirkning av myndigheter og byggherrer med sikte på å gi bransjen best mulige rammebetingelser. Vi ønsker å være foreningen for en næringsgruppe som er en sentral aktør i fremtidige byggerier og som påvirker både samfunnet og utviklingen. Får å oppnå dette arbeider vi kontinuerlig med å fremme foreningens interesser i fora hvor lover og regler lages, prosedyrer utformes og roller utvikles. 

Vi tror på å:

 • stå samlet 
 • opptre samlet 
 • synes
 • vise muskler når det er nødvendig

Da vil vi best kunne påvirke myndigheter og andre sentrale beslutningstakere slik at vi kan bidra til å skape det nødvendige rommet hvor god arkitektur trives best .

Medlemservice  

 • Arbeidsrett 
 • Entrepriserett 
 • Kontraktsjus 
 • Konkurranser – herunder anskaffelsesforskrifter og -regler 
 • Plan- og bygninglov med forskrifter 
 • Profesjonalitet utover tradisjonell bygningsarkitektur
 • Forsikringsveiledning og -rådgiving.

Etterutdanning

Vi arbeider med oppgaver knyttet til løpende kompetanseutvikling for den norske arkitektbransjen. Arkitektbedriftene og NAL Akademiet har gjennom mange år samarbeidet med felles satsing på kurs som skal bidra til et høyere faglig nivå og profesjonell yrkesutøvelse. Samarbeidet har som mål å bistå arkitektkontorene - ledelse og medarbeidere, med kompetanseutvikling på ulike områder. Les mer 

Ekspertutvalg

Ekspertutvalgene er Arkitektbedriftenes viktigste faglige ressurs. Utvalgene er knytter til sentrale tema for faget og forestår utredningsarbeide og innspill til Arkitektbedriftenes strategi og handlingsplan. Arkitektbedriftene i Norges hovedstyre har oppnevnt flere utvalg som arbeider innenfor hvert sitt felt til beste for medlemsbedriftene. Utvalgene er oftest saksrettede og legges ned eller endres etter behov. Medlemmene vil kunne dra direkte nytte av foreningens fagutvalg (ekspertutvalg) knyttet til blant annet BIM, eksport, miljø og energi, kontrakter og avtaler, utdanning og offentlige anskaffelser Les mer

Internasjonalt

Hovedformålet med vår eksportsatsing er å forbedre profileringen og markedsføringen av norske arkitekttjenester i utenlandske oppdragsmarkeder, samt øke kompetansen i norske arkitektbedrifter med sikte på å lykkes bedre i eksportmarkedet. Eksportsatsingen til foreningen er organisert gjennom et 3-årig prosjekt finansiert av Innovasjon Norge. Les mer 

Arkitektbedriftene er medlem av Architects Council of Europe (ACE) og arbeider i flere komiteer med sikte på både påvirkning og synliggjøring.

Krav til medlemskap

Det stilles faglige krav til medlemskap, bla. må faglig leder være utdannet siv ark (evt. M.sc.) med minst 3 års erfaring i ledende stilling og bedriften må kunne vise til en gyldig ansvarsforsikring.Søk om medlemskap her