Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

For bedrifter som tar permitterte tilbake i arbeid ble det 15. mars 2021 innført en lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen er særlig rettet mot dem som lenge har vært hardt rammet av Covid 19-pandemien og dens ringvirkninger og er ment å gi virksomhetene større grad av fleksibilitet.

Ordningen ble i første omgang innført for perioden 15. mars til 30 juni 2021, men er senere forlenget til 30. august 2021.

Kriserammede bedrifter kan få inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Hvor mye virksomheten vil ha krav på vil avhenge bl.a. av hvor stort omsetningstap virksomheten har lidt, arbeidstakerens stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.

Regjeringen legger også vekt på at enkelte virksomheter vil kunne benytte ordningen til å gi ansatte nødvendig opplæring og kompetansepåfyll frem til aktiviteten i virksomheten tar seg opp igjen.

En arbeidsgiver kan få støtte for inntil 108 dager per permittert som hentes tilbake, og kan maksimalt motta 21,9 millioner kroner i støtte i løpet av ordningens varighet.

Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte.

Les mer og søk om støtte her:

https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte/

 

Slik er den nye lønnsstøtteordningen (info hentet fra www.regjeringen.no)

 • Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. august 2021.
 • Arbeidsgivere med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
 • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:
  • 15. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 15. desember 2020
  • 31. desember 2020
  • 15. januar 2021

Dette bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.

 • Støttebeløpet beregnes ut fra den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
 • For frivillige og ideelle virksomheter er støttebeløpet 15 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake.
 • For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.
 • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til:
  • 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april
  • 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni.

Beløpet tilsvarer full støtte til 250 personer i hver av periodene. Virksomheter som inngår i konsern må søke på samme måte som i kompensasjonsordningen, dvs. gi samlet informasjon om søknadene i konsernet til Skatteetaten eller søke som én enhet.

 • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
 • Ansatte kan tas delvis tilbake fra permittering.
 • For å få støtte må den ansatte være registrert permittert gjennom A-meldingen på en av datoene 15/11, 1/12, 15/12, 31/12, 15/1 og 5/3, og må være registrert som i arbeid på dager det skal mottas støtte for i perioden 15. mars–31. juni. Det er en forutsetning at korrekt A-melding må være levert før det søkes om lønnsstøtte. Det er ikke et krav at den ansatte må være dagpengemottaker.
 • For at bedriftene skal ha rett til full lønnsstøtte, forutsettes det at permitteringen er avsluttet i a-meldingen. Ved en ny permittering vil det da påløpe lønnspliktdager.
 • Dersom ansatte tas delvis tilbake blir støttebeløpet gradert etter reduksjonen i permitteringsgraden.
 • Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.–31. mai og 1.–30. september, med endelig søknadsfrist 30. september. Bedrifter som søker før 31. mai vil kunne få første utbetaling før sommeren, forutsatt at søknaden ikke må gjennomgå manuell behandling.

Eksempel på beregning av støttebeløp:

 • En bedrift tar tilbake tre av sine permitterte 5. april. Alle tre har vært permittert på datoene som gjør dem støtteberettiget og alle tre er tatt tilbake i 100 prosent stilling. I mars-april 2021 har bedriften en omsetning på 50 prosent av hva den var i mars-april 2019.
 • Støttebeløp for mars: I mars har ikke bedriften tatt noen permitterte tilbake, så da får den ingen støtte.
 • Støttebeløp for april: I april er omsetningsfallet 50 prosent. Siden omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent blir støttebeløpet redusert. Og som 50 prosent omsetningsfall gir 20 000 kroner i støtte per ansatt per måned.

Ved å dele månedsbeløpet på 20 000 kroner på 30 dager finner vi at støtten er 667 kroner per dag per ansatt. Bedriften tar tre ansatte tilbake 5. april. Det betyr at de er i jobb 26 av de 30 dagene i april. 667 kroner i 26 dager ganger tre ansatte blir 52 000 kroner.

 • Dersom bedriften fortsatt har 15 prosent omsetningsfall eller mer i mai og juni, vil den også kunne få støtte for de tre ansatte i disse to månedene.

Relaterte saker


Mest leste saker