Forsikringer, pensjon og korona

Prosjekter som stopper opp eller permitterte ansatte? Hva skjer med forsikringene og skal det fremdeles spares pensjon til de som er permitterte?

Ansvarsforsikring

Den løpende ansvarsforsikringen fortsetter å gjelde og vil ikke være påvirket av stans i prosjekter. 
Endringer i premiegrunnlag for ansvarsforsikring gjøres ved hovedforfall og vil ikke bli kreditert eller fakturert løpende, men alle endringer i personalsituasjonen skal meldes fortløpende gjennom året.

Solidaransvarsbekreftelse

Kunder som har ansvarsforsikring gjennom Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS trenger ikke å innhente solidaransvarsbekreftelse i prosjekter der de deltar i prosjekteringsgrupper ettersom dette allerede er inkludert i løpende dekning under ansvarsforsikringen. Det er likevel viktig å følge opp at andre deltakere i gruppen har gyldig ansvarsforsikring og at de har innhentet solidaransvarsbekreftelse fra sine respektive forsikringsselskap. Dersom solidaransvarsbekreftelsen har en gitt sluttdato vil det også være nødvendig å forlenge denne. 

Prosjektforsikring

En prosjektforsikring har en bestemt sluttdato hvor forsikringsdekningen opphører. Dersom stopp i prosjektet medfører at prorsjektet vil gå utover sluttdato må prosjektforsikringen forlenges. 

Yrkesskadeforsikring på hjemmekontor

Yrkesskadeforsikringen gjelder så lenge hjemmekontor er det arbeidsstedet som er avtalt med arbeidsgiver, og eventuell skade skjer under utførelse av arbeid innenfor den arbeidstiden som er avtalt. Skader som oppstår innendørs hjemme, og som er utslag av typiske private risikofaktorer i hjemmet, og som arbeidsgiver naturlig ikke har mulighet for å påvirke eller forebygge, vil falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. Har man i tillegg til yrkesskadeforsikring dekket kollektiv fritidsulykke vil denne forsikringen normalt sett fange opp hendelser som ikke er definert som yrkesskade. 

Personforsikringer ved permittering

Lovpålagte personforsikringer må opprettholdes ved permittering. Det er f.eks. ikke anledninge til å melde ut ansatte som er permitterte fra yrkesskadeforsikringen. 

Den permitterte har ikke krav på å bli stående i forsikringer utover de lovpålagte dekningene, dersom  bedriften ikke selv ønsker dette. Det er likevel vår anbefaling at bedriften, så sant den har anledning til det, lar de permitterte bli stående i forsikringsordningene. Dette gjelder spesielt dersom forsikringsdekningene inneholder krav om arbeidsdyktighet for å kunne meldes inn i forsikringen, f.eks. gruppelivsforsikring. Det kan også oppstå problemstillinger med hull i dekningen ved ut-/innmelding i tilfelle en skade blir meldt senere. 

Dersom den permitterte meldes ut av forsikringene, vil det gjelde samme regler om fortsettelsesforsikring som om den ansatte slutter. Når den ansatte tas inn igjen etter permittering re-innmeldes i personforsikringene, vil det være samme arbeidsdyktighetskrav som om vedkommende er nyansatt.

Se informasjon fra Tryg, vår samarbeidspartner på forsikring, her.

Pensjon ved permittering

Hovedregelen i dag er at arbeidstakere meldes ut av bedriftens tjenestepensjonsordning når de permitteres. Det innebærer at bedriften ved permitteringer av ansatte verken betaler for sparing, risikodekninger eller administrasjons- og forvaltningskostnader. 

Bedriften har anledning til å velge at de permitterte blir stående i sine pensjonsavtaler, men at springen under permitteringen settes til null. Det vil være en fordel for de permitterte. Da utstedes ikke fripoliser. Bedriften vil i så fall kun betale administrasjons- og forvaltningskostnader. 

Se informasjon fra Storebrand, vår samarbeidspartner på pensjon, her.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker